Khóa Luận Tốt Nghiệp Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 1

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:


Đk lk, 5 /2015

TRƯỜNG ĐI HC TÂY NGUYÊN KHOA SƯ PHM


KHÓA LUN TT NGHIP


BI KCH CON NGƯỜI CÁ NHÂN TRONG TIU THUYT “HNG LÂU MNG” CA

TÀO TUYTCN – CAO NGC


Sinh viên : Nguyn ThHà Chuyên ngành: Sư phm Ngvăn

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 64 trang: Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc


Người hướng dn ThS. Phan ThTâm Thanh

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 1


Đk lk, 5 /2015

LI CM ƠN


Đhoàn thành khóa lun này, tôi xin tlòng biết ơn sâu sc đến ThS. Phan ThTâm Thanh đã tn tình hướng dn, giúp đtôi trong sut quá trình thc hin đtài tt nghip.


Tôi cũng xin gi li cm ơn đến quý thy cô giáo trong Khoa Sư

phm, đc bit là quý thy cô trong bmôn Văn hc trường Đi hc Tây Nguyên, đã tn tình truyn đt kiến thc trong bn năm hc tp và to điu kin tt nht cho tôi hoàn thành khóa lun này.


Cui cùng, tôi xin chân thành cm ơn gia đình, bn bè đã giúp đ, đng viên tôi trong sut thi quá trình nghiên cu, hoàn thành khóa lun.


Do thi gian hn hp và cũng là bước đu làm quen vi nghiên cu đtài khoa hc nên khóa lun không tránh khi nhng thiếu sót, rt mong nhn được sđóng góp ý kiến ca quý thy cô và các bn.


Đk Lk, tháng 05 năm 2015


Người thc hin


Nguyn ThHà

MC LC

PHN THNHT: ĐT VN Đ


1. Lí do chn đtài

Văn hc Minh – Thanh có mt vtrí quan trng trong lch svăn hc Trung Quc. Đây là giai đon cui cùng ca quá trình phát trin văn hc cđin,

đánh du schuyn mình sang khuynh hướng hin đi ca nn văn hc

Trung Hoa đc sc.

Trung Quc trước đây, tiu thuyết bxếp vào thloi phi chính thng và bcoi thường. Đến thi Minh – Thanh, tiu thuyết đã trthành thloi chđo. Có thktên nhng btiu thuyết ni tiếng ca giai đon này như: “Tam chí quc din nghĩa”, “Thy h”, “Tây du kí”, “Liêu trai chí d”, “Kim Bình Mai”, “Chuyn làng nho”, “Hng lâu mng”,…

“Hng lâu mng” là mt trong bn kit tác ca văn hc cđin Trung

Quc. Người Trung Hoa đương thi có câu rng “Khai đàm bt thuyết Hng lâu mng, đc tn thi dic ung nhiên!” (Chuyn trò mà không nói “Hng lâu mng”, đc lm sách xưa cũng ung công). “Hng lâu mng” đã góp phn làm cho đi sng văn hc Trung Quc nói riêng, văn hc nhân loi nói chung trnên phong phú hơn.

“Hng lâu mng” phê phán xã hi phong kiến Trung Hoa mc nát vi

nhng giáo điu khc nghit đã ăn sâu, bén rhàng ngàn năm trong đi

sng ca người dân Trung Quc. Tác phm còn thhin tinh thn dân ch, đòi tdo yêu đương, gii phóng cá tính; đòi bình đng và khát khao mt lí tưởng sng mi.

nh hưởng ca “Hng lâu mng” không chdng li trong phm vi đt nước Trung Hoa mà lan rng ra trên văn đàn thế gii. Tính đến nay trên thế gii đã có khong 16 ngôn ngkhác nhau dch toàn văn hoc trích dch “Hng lâu mng” như: Anh, Pháp, Nga, Đc, Nht, Italia, Hungari, Triu Tiên, Vit Nam,…

Là mt giáo viên dy văn tương lai vi nim đam mê dành cho văn hc Trung Quc, đc bit là tiu thuyết Minh – Thanh, trong đó có tác phm “Hng lâu mng”, chúng tôi quyết đnh chn vn đBi kch con người cá nhân trong tiu thuyết Hng lâu mng ca Tào Tuyết Cn– Cao

Ngc” làm đtài cho khóa lun, vi mong mun khám phá, đào sâu thêm ý nghĩa và giá trto ln ca tác phm qua nghiên cu bi kch con người cá nhân trong tác phm, đtđó có mt cái nhìn toàn din hơn vthiên tiu thuyết được đánh giá là mt trong “tđi kì thư” ca tiu thuyết cđin Trung Quc.

2. Mc tiêu nghiên cu

Tìm hiu bi kch con người cá nhân trong tiu thuyết “Hng lâu mng” đhiu thêm vtư tưởng ca tác phm, thy được skế tha và đi mi

trong bút pháp tiu thuyết ca tác gi, góp phn khng đnh vtrí ca

“Hng lâu mng” trong lch sphát trin ca tiu thuyết Trung Quc.

PHN THHAI: TNG QUAN TÀI LIU NGHIÊN CU


2.1. Tkhi mi ra đi, “Hng lâu mng” đã được bn đc hoan nghênh, truyn bá rng rãi và được đánh giá rt cao, tác phm nhanh chóng trthành món ăn tinh thn ca qun chúng. “Hng lâu mng” không nhng có

nh hưởng ln trong xã hi mà còn gây hng thú mnh mnghiên cu ca nhiu thế hngười Trung Quc.

trong gii

Ngay tđu đã có hi nghiên cu riêng v“Hng lâu mng” gi là

Hng hc. Các nhà Hng hc chia làm nhiu trường phái nhưng hđu

cho rng “Hng lâu mng” viết vmt câu chuyn có tht vào đi Thanh. Năm 1919, Trung Quc din ra cuc vn đng Ngũ t, Hng hc chia ra thành Cu Hng hc và Tân Hng hc. Cu Hng hc đi tìm nhng câu chuyn có thc đchng minh cho thiên truyn ca Tào Tuyết Cn. Tân

Hng hc li đi nghiên cu s

tương đng gia cuc đi tác gi

và tác

phm. Sau 1954, vic nghiên cu “Hng lâu mng” có nhiu bước chuyn https://tailieuthamkhao.com

đáng k. Các bài viết dn đi đến chphm vcni dung và nghthut.

thng nht, khng đnh giá tr

tác

Nhiêu Đo Khánh tgóc đca “Phê bình văn hc chnghĩa nquyn” đã kho sát quan đim ngii ca Tào Tuyết Cn qua “Hng lâu mng” và qua đó khng đnh tư tưởng tiến bca tác gi.

Lý Quc Tường trong “Lun quan nim đo đc hôn nhân ca Hng lâu

mng” đã nhn đnh:

“Vn đ

đo đc hôn nhân và ngii là ni dung

chyếu và chiếm strang tương đi ca Hng lâu mng. Dường như hết thy nhân vt, skin, tt cvic miêu t, yếu ttrtình đu liên quan đến vn đnày, cthlà liên quan ti vn đtdo hôn nhân ca phn, ái tình và đa vbình đng nam n.

2.2. Vit Nam, tnhng năm đu thế kXX, khi nhc đến tiu thuyết cđin Trung Quc, ít ai không nhc đến “Hng lâu mng” ca Tào Tuyết

Cn– Cao Ngc. Nhìn chung, nhng nghiên cu v“Hng lâu mng”

Vit Nam có nhiu đim tương đng vi nhng nghiên cu ca Trung

Quc, nghĩa là các nhà nghiên cu chyếu đi vào tìm hiu, khng đnh

nhng đc sc vni dung, nghthut ca tác phm. Có thkđến các công trình chyếu sau:

Li gii thiu “Hng lâu mng” ca Phan Văn Các trong btiu thuyết

“Hng lâu mng” do Nxb Văn hc xut bn năm 1996 đã trình bày mt svn đvtác giTào Tuyết Cn và Cao Ngc, quá trình sáng tác, văn bn và lch slưu truyn, sra đi và phát trin ca Hng hc, khái quát ni dung và nghthut ca tác phm.

“Lch s

văn hc Trung Quc”

(1995) ca Lê Huy Tiêu và Lương Duy

Th, tvic chra cuc sng hưởng lc ca hai phVinh – Ninh, tác gikhái quát nên bn cht ca giai cp thng trphong kiến. Giáo trình cũng chra ý nghĩa xã hi rng ln ca bi kch tình yêu trong “Hng lâu mng”. “Đhiu tám btiu thuyết cTrung Quc” (2000) ca Lương Duy Thđã phân tích bn cht ca giai cp phong kiến, chra nhng mâu thun ni ti ca xã hi thượng lưu, nhng điu kin tt yếu dn đến ssuy tàn ca

nhà h

Gi. Tác gi

cũng đã đ

cp đến vn đ

bi kch tình yêu và hôn

nhân dưới chế đphong kiến.

“Giáo trình văn hc Trung Quc” (1998) ca Nguyn Khc Phi, Lương Duy Thđã nhn đnh: “tài năng bc thy ca ngòi bút tthc theo quan nim nghiêm ngt” ca Tào Tuyết Cn và Cao Ngc.

“Nhng b

tiu thuyết c

đin hay nht Trung Quc” (1991) ca Trn

Xuân Đcũng đã khng đnh tác gi“Hng lâu mng” không đng vtrí người thba đgii thiu nhân vt mà thông qua hành đng đkhc ha tính cách nhân vt. Tác gichra thường có sxung đt gia hai thế lc: cũ và mi, tiến bvà phn đng làm đa bàn cho nhân vt hot đng.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí