Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 9

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


KEÁT QUAÛ VAØ KIEÁN NGHÒ


4.1 Keát luaän:


- Ñoä aåm cuûa tinh boät khoai mì: 12%.


- Haøm löôïng tinh boät ban đaàu: 85.275%.


- Haøm löôïng protein cuûa tinh boät khoai mì: 0.1995 %


- Xaùc đònh đöôïc haøm löôïng đöôøng toång, đöôøng khöû baèng phöông phaùp DNS trong quaù trình dòch hoùa vaø đöôøng hoùa.


- Khaûo saùt söï thay đoåi haøm löôïng đöôøng khöû vaø toác đoä bò thuûy phaân cuûa tinh boät ôû nhöõng pH = 5, pH = 5.5, pH = 6, pH = 6.5 trong quaù trình dòch hoùa taïi cuøng moät noàng đoä enzyme Termamyl = 0.11 µl/kg tinh boät. Nhieät đoä 90 – 950C. Haøm löôïng tinh boät = 30% pH = 6.0 laø toái öu


- Khaûo saùt löôïng đöôøng khöû vaø toác đoä bò thuûy phaân cuûa tinh boät ôû 4 haøm löôïng Dextrozyme khaùc nhau ( noàng đoä termamyl = 0.05 µl/kg tinh boät, noàng đoä termamyl = 0.10 µl/kg tinh boät, noàng đoä termamyl = 0.15 µl/kg tinh boät ,

noàng đoä termamyl = 0.20 µl/kg tinh boät). ÔÛ cuøng pH = 6.0. Haøm löôïng tinh boät = 30%. Nhieät đoä 90 – 95oC trong quaù trình dòch hoùa Khoûang thôøi gian dòch hoùa toát nhaát laø 120 phuùt vaø ôû noàng đoä termamyl = 0.10 µl/kg tinh boät.


- Khaûo saùt löôïng đöôøng khöû ôû 3 giaù trò pH ( pH = 4, pH = 4.5, pH = 5) trong quaù trình đöôøng hoùa ôû đieàu kieän. Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng dextrozyme

= 0.3 µl/kg tinh boät. Haøm löôïng tinh boät 30%.


Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 5.8. Nhieät đoä 90 – 95oC. Haøm löôïng dextrozyme = 0.11µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân trong 2 giôø.


pH = 4.5 laø toái öu


- Khaûo saùt löôïng đöôøng khöû quaù trình đöôøng hoùa ôû 3 noàng đoä dextrozyme = 0.18 µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme = 0.21 µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme = 0.24 µl/kg tinh boät. ÔÛ đieàu kieän pH = 4.5. Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät 30%.


Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6.0. Nhit đoä 90 – 95oC.


Noàng đoä dextrozyme = 0.11 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân trong 2 giôø.


Vaäy đöôøng hoùa ôû pH = 4.5. Noàng đoä dextrozyme = 0.24 µl/kg tinh boät. Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät 30%. Toái öu.


- Khaûo saùt đöôøng khöû trong quaù trình đöôøng hoùa. ÔÛ đieàu kieän pH = 4.5. Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät 30%.


Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6.0. Nhit đoä 90 – 95oC.

Noàng đoä dextrozyme = 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân ôû 4 thôøi gian t = 1 giôø; t = 1.5 giôø; t = 2 giô;ø t = 2.5 giôø; t = 3 giôø.


Maãu đöôøng hoùa laáy töø maãu dòch hoùa ôû pH = 6.0. Nhit đoä 90 – 95oC.


Noàng đoä dextrozyme = 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân chaïy trong t = 2 giôø laø toái öu nhaát.


Toùm taét caùc keát quaû thu nhaän đöôïc

Toång keát vôùi đieàu kieän

pH

6.0

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì (10 trang)

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 9

Noàng đoä enzyme termamyl

0.10 µl/kg tinh boät

Thôøi gian

120 phuùt


Toång keát vôùi đieàu kieän đöôøng hoùa ôû haøm löôïng tinh boät 30%, nhieät đoä = 60oC, t = 48 giôø.

pH

4.5

Noàng đoä enzyme dextrozyme

0.24 µl/kg tinh boät


Ñieàu kieän dòch hoùa

Thôøi gian thuûy phaân t = 2 giôø

pH = 6.0

Noàng đoä enzym termamyl = 0.10 µl/kg to= 90 – 95oC

dòch hoùa ôû haøm löôïng tinh boät 30%, nhieät đoä 90 – 95oC


4.2 Kieán nghò: https://tailieuthamkhao.com


Do thôøi gian coù haïn vaø nhöõng truïc traëc khoâng mong muoán (do maát đieän lieân tuïc trong thôøi gian laøm luaän vaên) neân em chæ thu đöôïc moät soá keát quaû nhaát đònh.


Neáu coù nhieàu thôøi gian hôn em seõ khaûo saùt theâm ôû moät soá đieàu kieän khaùc ôû quaù trình đöôøng hoùa vaø dòch hoùa.


PHUÏ LUÏC


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3656 1

Danh phaùp quoác teá vaø phaân loaïi enzym:


Khi soá löôïng enzym môùi đöôïc phaùt hieän coøn ít, ngöôøi ta thöôøng goïi enzym theo yù thích cuûa töøng ngöôøi tìm ra noù. Daàn daàn, theo thôøi gian, soá löôïng enzym tìm ra ngaøy moät nhieàu vaø nhöõng enzym tìm ra aáy coù nhöõng tính chaát gaàn gioáng nhau hoaëc gioáng nhau, ngöôøi ta môùi phaân loaïi chuùng thaønh töøng nhoùm vaø đöa ra nhöõng quy öôùc quoác teá veà teân goïi enzym đeå nghieân cöùu vaø öùng duïng chuùng, ai cuõng coù theå hieåu đöôïc enzym đoù thuoäc nhoùm naøo vaø baûn chaát cuûa chuùng ra sao.


Theo quy öôùc quoác teá, teân goi cuûa enzym thöôøng goïi theo cô chaát đaëc hieäu cuûa chuùng cuøng vôùi teân kieåu phaûn öùng maø chuùng tham gia. Theo đoù, teân moät enzym thöôøng coù 2 phaàn.


Phaàn đaàu laø teân cô chaát. Trong tröôøng hôïp phaûn öùng đoù laø phaûn öùng löôõng phaân thì phaàn thöù nhaát laø teân goïi cuûa 2 cô chaát vieát caùch nhau 2 chaám.

Phaàn sau chæ khaùi quaùt baûn thaân cuûa phaûn öùng.


Ví duï: enzymurease coù teân goïi heä thoáng laø carbamite-amideohydrolase. Caùc eanzym thöôøng ôû cuoái teân coù đuoâi “…ase”. ÔÛ moät soá saùch vieát theo ngoân ngöõ Slaver thì coù đuoâi “…aza”. Hieän nay ngöôøi ta duøng đuoâi “…ase” nhieàu hôn đuoâi “aza”.


Tuy nhieân, coù nhieàu loaïi enzym vì thoùi quen neân vaãn đöôïc goïi theo teân cuõ, khoâng theo heä thoáng phaân loaïi. Ví duï nö trysin, chimotrypsin, pepsin…

Naêm 1960, Hieäp hoäi hoùa sinh quoác teá ( IUB) đaõ thoáng nhaát phaân loaïi enzym ra laøm 6 lôùp vaø đaùnh soá thöù töï töø 1 – 6. caùc soá thöù töï naøy laø coá đònh cho moãi lôùp. Moãi lôùp laïi chia ra laøm nhieàu toå, moãi toå laïi chia ra laøm nhieàu nhoùm. Chính vì theá, theo heä thoáng phaân loaïi, moãi enzym thöôøng coù 4 soá:


Soá thöù nhaát: chæ lôùp Soá thöù hai: chæ toå Soá thöù ba: chæ nhoùm

Soá thöù tö: chæ enzym

Ví duï: phaân nhoùm thöù nhaát cuûa enzyme nhoùm 1 ( kyù hieäu laø phaân nhoùm 1.1) coù ba phaân nhoùm nhoû đaàu tieân laø 1.1.1, 1.1.2, vaø 1.1.3 đaëc tröng cho caùc tröôøng hôïp maø chaát nhaän đieän töû laø NAD, NADP vaø cytochrome.


Maõ soá cuûa moãi enzyme goàm 4 con soá


Ví duï: 1.1.1.29 – Glycerophosphate dehydrogenase

2.7.1.1 – Hexokinase

3.2.1.20 – α – Glucosidase

4.1.1.1 – Pyruvate decarboxylase

5.3.1.1 – Trisophosphate isomerase

6.3.1.2 – Glutamin synthetase


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3656 2

Baûng: Danh muïc maõ soá cuûa 6 nhoùm enzyme vaø caùc phaân nhoùm chính cuûa chuùng.


Nhoùm

Phaân nhoùm

Phaûn öùng đöôïc xuùc taùc


1. Oxydoreductase


1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Hydrogen hoùa vaø dehydrogen hoùa

=CH-OH

=C=O

-CH=CH-

-CH-NH 2=CH-NH-

NADH, NADPH


2. Transferase


2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Vaän chuyeån caùc nhoùm chöùc

Caùc goác 1 carbon

Nhoùm aldehyde hoaëc cetone Acyl

Lieân keát glycoside

Nhoùm methylalkyl hoaëc aryl Nhoùm chöùc nitô

Nhoùm chöùc phosphore Nhoùm chöùc löu huyønh
3. Hydrolase


3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Caùc phaûn öùng thuûy phaân

Ester Glycoside Eter Peptide

Caùc lieân keát C-N khaùc Caùc anhydrit acid


4. Liase


4.1

4.2

4.3

Taïo lieân keát đoâi

=C=C=

=C=O=

=C=N-


5. Isomerase


5.1

5.2

5.3

5.4

Ñoàng phaân hoùa Rasemase vaø epimerase Xis-trans-isomerase Oxy hoùa noäi phaân töû

Trasferase noäi phaân töû


6. Ligase


6.1

6.2

6.3

6.4

Taïo ra lieân keát nhôø ATP

-C=O C-S-

=C=N- C-CKhi heä thoáng cuûa enzyme quaù daøi hoaëc söû duïng khoâng thuaän tieän, ngöôøi ta coù theå duøng teân goïi thoâng duïng cuûa chuùng. Ví duï: teân heä thoáng cuûa enzyme xuùc taùc phaûn öùng ATP + D-Glucose ADP + d-Glucoso-6-phosphate laø ATP: glucose phosphatransferase; teân goïi naøy cho thaáy enzyme xuùc taùc söï vaän chuyeån nhoùm phosphate töø ATP đeán glucose. Maõ soá cuûa enzyme laø 2.7.1.1; soá 2 cho bieát enzyme thuoäc nhoùm thöù 2; con soá 7 cho bieát enzyme thuoäc phaân nhoùm phosphatransferase; soá 1 tieáp theo cho bieát chaát nhaän nhoùm phosphate laø D-glucose. Khi teân heä thoáng cuûa enzyme quaù daøi coù theå duøng teân thoâng duïng cuûa noù, trong tröôøng hôïp naøy coù theå goïi teân enzyme laø hesokinase.


1. Oxydoreductase:


Ñaây laø enzym xuùc taùc cho phaûn öùng oxy hoùa khöû. Caùc enzym naøy laø nhöõng enzym phöùc taïp. Chuùng bao goàm 2 thaønh phaàn. Phaàn coenzym cuûa chuùng laø NAD+, NADP+, FMN, FAD, heme… lôùp enzym naøy đöôïc hoùa thaønh nhöõng nhoùm sau:


a. Dehydrogenase:


Nhoùm naøy tham gia vaøo caùc phaûn öùng taùch H tröïc tieáp töø cô chaát vaø chuyeån chuùng đeán NAD+, NADP+, FMN, FAD.


Caùc dehydrogenase xuùc taùc cho giai đoaïn đaàu cuûa chuoãi hoâ haáp, vaän chuyeån đoàng thôøi caû proton vaø electron. Ngoaøi ra, chuùng coøn tham gia xuùc taùc cho chieàu

ngöôïc laïi, chuyeån H töø [ NADH+H+] hoaëc [ NADPH+H+], FMNH2, FAD – H2 đeán cô chaát vaø khöû cô chaát. Ñaây laø nhöõng phaûn öùng đoùng vai troø raát quan troïng trong quaù trình toång hôïp.


b. Oxydase:


Ñaây laø enzym xuùc taùc cho quaù trình chuyeån electron đeán oxy. Chuùng hoaït hoùa oxy, laøm cho chuùng coù khaû naêng keát hôïp vôùi proton coù trong moâi tröôøng. Lôùp enzym naøy taùc duïng tröïc tieáp vôùi oxy.


c. Oxygenase:


Ñaây laø enzym xuùc taùc cho phaûn öùng keát hôïp tröïc tieáp oxy vaøo pha6ntu73 cuûa hôïp chaát höõu cô coù voøng thôm.


Nhoùm naøy coù 2 loaïi. Oxygenase vaø hydroxylase, oxygenase xuùc taùc cho phaûn öùng keát hôïp toaøn boä phaân töû oxy. Hydroxylase xuùc taùc cho phaûn öùng keát hôïp moät nöûa phaân töû oxy ( thöôøng ôû daïng OH) vaøo hôïp chaát höõu cô.


d. Peroxydase:


Ñaây laø enzym coù coenzym laø heme, xuùc taùc cho phaûn öùng oxy hoùa caùc hôïp chaát höõu cô khi coù H2O2.


2. Transpherase:


Transpherase cuõng thuoäc nhoùm enzym phöùc taïp. Coenzym cuûa transpherase coù baûn chaát hoùa hoïc raát khaùc nhau tuøy theo vaøo baûn chaát cuûa nhoùm đöôïc huyeån vò. Lôùp transpherase bao goàm nhöõng enzym tieâu bieåu sau:


a. Acyltranspherase:


Enzym naøy tham gia chuyeån hoùa nhoùm acyl thoâng qua coenzym A, taïo thaønh phöùc CoAS-acyl. Khi đoù, nhoùm carboxyl cuûa acid keát hôïp vôùi nhoùm –SH cuûa coenzym A taïo thaønh lieân keát thioester giaøu naêng löôïng. Caùcenzym naøy coù vai troø quan troïng trong chuyeån hoùa lipid vaø phaân giaûi glucose.


b. Glucosyltranspherase:


Enzym naøy tham gia xuùc taùc cho phaûn öùng vaän chuyeån đöôøng hexose, pentose töø chaát cho đeán chaát nhaän khaùc nhau, thöôøng gaëp nhaát laø nhoùm OH cuûa moät goác saccharide khaùc hoaëc cuûa goác phosphate, nguyeân töû nitrogen cuûa nhaân voøng.


Ngoaøi ra,enzym naøy cuõng tham gia xuùc taùc cho quaù trình taïo caáu truùc phaân nhaùnh trong phaân töû glycogen, amylopectin.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí