Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 8

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

0.8

Löôïng đöôøng khöû (g/l)

0.7


0.6


0.5


0.4


0.3


0.2


0.1

Thi gian (gi)

0

0

10

20

30

40

50

60

pH 4

pH 4.5

pH 5


Hình 3.5: Ñoà thò quaù trình đöôøng hoùa theå hieän löôïng đöôøng khöû ôû 3 giaù trò pH. Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w). Thôøi gian thuûy phaân 48 giôø.

Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6 . Nhit đoä 90 – 95oC. Noàng đoä dextrozyme = 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân ôû thôøi gian t = 120 phuùt.


Nhaän xeùt:


Löôïng đöôøng khöû ôû giaù trò pH = 4 taêng töø 2 – 30 giôø. Sau 30 giôø löôïng đöôøng khöû baét đaàu oån đònh trôû laïi. Löôïng đöôøng taïo ra ôû đieàu kieän naøy thaáp hôn löôïng đöôøng khöû taïo ra ôû pH = 4.5, pH = 5.


Löôïng đöôøng khöû ôû giaù trò pH = 5 taêng maïnh töø 2 – 16 giôø. Sau đoù taêng nheï vaø daàn oån đònh đeán 48 giôø. Löôïng đöôøng khöû đöôïc taïo ra nhieàu hôn thí nghieäm đöôøng hoùa ôû pH = 4 nhöng laïi thaáp hôn thí nghieäm ôû pH = 4.5.


Qua đoà thò ta thaáy ôû pH = 4.5 löôïng đöôøng khöû đöôïc taïo ra nhieàu nhaát.

pH = 4.5 toái öu

120

Tæ leä đöôøng khöû

/ đöôøng toång (%)

100

80

60

40

20

Thôøi gian (giôø)

0

0

10

20

30

40

50

pH 4

pH 4.5

pH 5


Hình 3.6: Ñoà thò quaù trình đöôøng hoùa theå hieän tæ leä löôïng đöôøng khöû / đöôøng toång ôû 3 giaù trò pH. ÔÛ đieàu kieän nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w). Thôøi gian thuûy phaân 48 giôø.


Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6 . Nhit đoä 90 – 95oC. Noàng đoä dextrozyme = 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân ôû thôøi gian t = 120 phuùt


Nhaän xeùt:


Tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång ôû pH = 4.5 coù giaù trò cao nhaát = 96.933% gaàn đaït giaù trò 100%.


Tæ leä đöôøng khö û/ đöôøng toång ôû pH = 4 coù giaù trò = 96.727 % thaáp hôn Tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång ôû pH = 4.5. Nhöng laïi cao hôn Tæ leä đöôøng khöû/đöôøng toång ôû pH = 5.


Tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång ôû pH = 5 coù giaù trò thaáp nhaát = 93.333%


Tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång ôû pH = 4.5 cao nhaát. Hieäu quaû thuûy phaân cao.

Sau thôøi gian thuûy phaân löôïng đöôøng khöû taêng daàn đeán giaù trò đöôøng toång (Tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång = 100%). Trong quaù trình đöôøng hoùa thì löôïng đöôøng toång haàu nhö khoâng thay đoåi trong suoát quaù trình.


Noàng đoä18 µl/kg tinh boät

Noàng đoä 0.24 µl/kg tinh boät

Noàng đoä 0.21 µl/kg tinh boät

0.75

Ñöôøng khöû(g/l)

0.7


0.65


0.6


0.55


https://tailieuthamkhao.com

0.5


0.45


0.4


0.35

Thôøi gian (giôø)

0.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


Hình 3.7 : Ñoà thò theå hieän löôïng đöôøng khöû ôû 3 noàng đoä dextrozyme =

0.18 µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme = 0.21 µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme =

0.24 µl/kg tinh boät. ÔÛ đieàu kieän nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w). Thôøi gian thuûy phaân 48 giôø.


Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6 . Nhit đoä 90 – 95oC. Noàng đoä dextrozyme = 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân ôû thôøi gian t = 120 phuùt


Nhaän xeùt:


Noàng đoä dextrozyme 0.24 = µl/kg tinh boät cho löôïng đöôøng cao hôn noàng đoä dextrozyme = 0.18 µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme = 0.21 µl/kg tinh boät.


Noàng đoä dextrozyme = 0.21 µl/kg tinh boät coù löôïng đöôøng thaáp hôn noàng đoä dextrozyme 0.24 = µl/kg tinh boät. Nhöng laïi cao hôn noàng đoä dextrozyme = 0.18 l/kg tinh boät.


Noàng đoä dextrozyme 0.18 = µl/kg tinh boät cho löïông đöôøng thaáp nhaát.

Vaäy đöôøng hoùa ôû pH = 4.5. Noàng đoä dextrozyme = 0.24 µl/kg tinh boät.

Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät 30%. Toái öu.


Noàng đoä dextrozyme cao thì khaû naêng thuûy phaân taïo ra löôïng đöôøng khaù nhieàu vaø ruùt ngaén đöôïc thôøi gian thuûy phaân


100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

Tæ leä đöôøng

khöû/đöôøng toång (%)

Thôøi gian (giôø)

0 10 20 30 40 50

Noàng đoä18 µl/kg tinh boät

Noàng đoä 0.24 µl/kg tinh boät

Noàng đoä 0.21 µl/kg tinh boät


Hình 3.8 : Ñoà thò theå hieän tæ leä đöôøng khöû/ đöôøng toång ôû 3 noàng đoä dextrozyme = 0.18 µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme = 0.21 µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme = 0.24 µl/kg tinh boät. ÔÛ đieàu kieän nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w). Thôøi gian thuûy phaân 48 giôø.


Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6 . Nhit đoä 90 – 95oC. Noàng đoä dextrozyme = 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân ôû thôøi gian t = 120 phuùt


Nhaän xeùt:


Tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång ôû noàng đoä dextrozyme = 0.24 µl/kg tinh boät gaàn cao nhaát = 98.571 % gaàn đaït giaù trò 100%.


Tæ leä đöôøng khö û/ đöôøng toång ôû noàng đoä dextrozyme = 0.21 µl/kg tinh boät ( 96.286%) thaáp hôn tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång ôû noàng đoä dextrozyme = 0.21 µl/kg

tinh boät. Nhöng laïi cao hôn tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång ôû noàng đoä dextrozyme =

0.18 µl/kg tinh boät.


Tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång ôû noàng đoä dextrozyme = 0.18 µl/kg tinh boät coù giaù trò thaáp nhaát: 91.714 %


Tæ leä đöôøng khö û/ đöôøng toång ôû noàng đoä dextrozyme = 0.24 µl/kg tinh boät cho hieäu suaát cao nhaát.


Sau thôøi gian thuûy phaân löôïng đöôøng khöû taêng daàn đeán giaù trò đöôøng toång (Tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång = 100%). Trong quaù trình đöôøng hoùa thì löôïng đöôøng toång haàu nhö khoâng thay đoåi trong suoát quaù trình.


0.75

Ñöôøng khöû(g/l)

0.7


0.65


0.6


0.55


0.5


0.45


0.4


0.35

Thôøi gian (giôø)

0.3

0

10

20

30

40

50

1giôø

1.5giôø

2giôø

2,5giôø

3giôø

Hình 3.9 : Ñoà thò theå hieän đöôøng khöû trong quaù trình đöôøng hoùa. ÔÛ đieàu kieän pH = 4.5. Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät 30%.

Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6 . Nhit đoä 90 – 95oC. Noàng đoä dextrozyme = 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân ôû 4 thôøi gian t = 1 giôø; t =

1.5 giôø; t = 2 giô;ø t = 2.5 giôø; t = 3 giôø.


Nhaân xeùt:


- Khoaûng thôøi gian töø 2 giôø – 30 giôø löôïng đöôøng khöû ôû t = 2 giôø löôïng đöôøng coù taêng nhöng khoâng đeàu. Nhöng töø 30 giôø – 48 giôø thì löôïng đöôøng taïo ra đaõ oån đònh daàn.


- ÔÛ t = 1 giôø löôïng đöôøng taïo ra nhieàu ôû khoaûng thôøi gian töø 2 – 10 giôø. Töø 10 – 48 giôø löôïng đöôøng taïo ra ít daàn vaø daån oån đònh ôû khoaûng thôøi gian töø 38 – 48 giôø.


- ÔÛ t = 1.5 giôø löôïng đöôøng ra ít nhöng vaãn taêng đeàu trong khoaûng thôøi gian töø 2 - 18 giôø. Nhöng trong khoaûng thôøi gian töø 18 – 40 giôø löôïng đöôøng taïo ra nhieàu hôn vaø taêng maïnh. Daàn oån dònh töø khoaûng thôøi gian töø 38 – 48 giôø.


- ÔÛ t = 2.5 löôïng đöôøng taïo ra nhieàu vaø taêng khaù nhanh töø 2 – 32 giôø nhöng töø 30

– 48 giôø löôïng đöôïng taïo ra ít vaø oån đinh.


- t = 3 giôø löôïng đöôøng taêng nhanh töø 2 – 38 giôø. OÅn đònh töø 38 – 48 giôø löôïng đöôùng taïo ra ít daàn.


Maãu thí nghieäm ôû t = 2 giôø, löôïng đöôøng đöôïc taïo ra nhieàu hôn maãu ôû t = 1 giôø, t

= 1.5 giôø, t = 2.5 giôø, t = 3 giôø


Maãu đöôøng hoùa laáy töø maãu dòch hoùa ôû pH = 6.0. Nhit đoä 90 – 95oC. Noàng đoä dextrozyme = 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân chaïy trong t = 2 giôø laø toái öu nhaát.

100

Tæ leä đöôøng khöû /

đöôøng toång (%)

90

80

70

60

50

Thôøi gian (giô)ø

40

0

10

20

30

40

50

1 giôø

1.5 giôø

2 giôø

2.5 giôø

3 giôø


Hình 3.10 : Ñoà thò quaù trình đöôøng hoùa theå hieän tæ leä đöôøng khöû/ đöôøng toång trong quaù trình đöôøng hoùa. ÔÛ đieàu kieän pH = 4.5. Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät 30%. Thôøi gian thuûy phaân t = 48 giôø.


Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6 . Nhit đoä 90 – 95oC. Haøm löôïng dextroxyme 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân ôû 4 thôøi gian t = 1 giôø; t =

1.5 giôø; t = 2 giô;ø t = 2.5 giôø; t = 3 giôø.


Nhaäân xeùt:


Sau thôøi gian thuûy phaân löôïng đöôøng khöû taêng daàn đeán giaù trò đöôøng toång (Tæ leä đöôøng khö û/ đöôøng toång = 100%). Trong quaù trình đöôøng hoùa thì löôïng đöôøng toång haàu nhö khoâng thay đoåi trong suoát quaù trình. Möùc đoä thuûy phaân cuûa quaù trình gaàn nhö hoaøn taát , löôïng đöôøng trong dòch đöôïc hoà hoùa vaø daàn chuyeån sang thaønh đöôøng glucose.Toång keát vôùi đieàu kieän đöôøng hoùa ôû haøm löôïng tinh boät 30%, nhieät đoä = 60oC, t

= 48 giôø.

pH

4.5

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 96 trang: Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 8

0.24 µl/kg tinh boät


Ñieàu kieän dòch hoùa

Thôøi gian thuûy phaân t = 2 giôø pH = 6.0

Noàng đoä enzym termamyl = 0.10 µl/kg to= 90 – 95oC

Noàng đoä enzyme dextrozyme


Trong quaù trình saûn xuaát coâng nghieäp ta coù theå döøng ôû khoaûng thôøi gian 38 giôø vì ôû khoaûng thôøi gian sau löôïng đöôøng glucose taïo ra raát ít. Qua đoù ta coù theå giaûm đöôïc thôøi gian vaø tieâu toán kinh phí cho khoaûng thôøi gian đo.ù


PHAÀN 4

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí