Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 7

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

Hình 2.5: Máy quang phHình 2.6: Maùy caát đaïm Gerhard Vapodest 20


PHAÀN 3:


KEÁT QUAÛ VAØ NHAÄN XEÙT


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3654 1

Ñoä aåm cuûa tinh boät khoai mì = 12 %


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3654 2

Haøm löôïng tinh boät ban đaàu = 85.275 %


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3654 3

Haøm löôïng protein trong tinh boät khoai mì = 0.1995 %


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3654 4

Keát quaû thí nghieäm cuûa quaù trình dòch hoùa:

140 Haøm lượng đường ( g/l )

120


100


80


60


40


20

Thi gian

( phuùt )

0

0

50

100

150

200

pH = 5.0

pH = 5.5

pH = 6.0

pH = 6.5


Hình 3.1: Biu đquaù trình dòch hoùa thhin söï thay đoåi haøm löôïng đöôøng khöû ôû nhöõng pH khaùc nhau taïi cuøng moät noàng đoä enzyme Termamyl = 0.11µl/kg tinh boät. Nhieät đoä 90-95oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/V)


Nhaän xeùt :


_ ÔÛ khoaûng thôøi gian töø 30 phuùt đeán 70 phuùt: haøm löôïng đöôøng vaãn taêng ôû nhöõng pH khaùc nhau nhöng taêng khoâng đeàu . Vieäc taêng khoâng đeàu đöôïc theå hieän ôû pH = 5.0 vaø pH = 5.5 laø do thôøi gian laáy maãu keùo daøi đoàng thôøi moät löôïng hôi nöôùc boác hôi đaõ daãn đeán pH giaûm moät caùch đaùng keå . Keát quaû laø löôïng đöôøng taïo ra nhieàu. Ñieàu đoù đaõ đöôïc chöùng minh treân bieåu đoà, taïi thôøi đieåm 70 phuùt thì pH = 5.5 thu đöôïc 94g/l gaàn baèng vôùi 101 g/l ôû pH = 6.0 cuõng ôû thôøi đieåm 70 phuùt.


_ Khoaûng thôøi gian töø 70 phuùt đeán 90 phuùt, ôû pH = 6.0 vaø pH = 6.5 , haøm löôïng đöôøng taêng nheï ( pH = 6.0 taêng töø 101 103 g/l vaø ôû pH = 6.5 taêng töø 58 59 g/l )

. Coøn ôû pH = 5.0 vaø pH = 5.5 vaãn taêng . Trong đoù pH = 5.0 taêng nhanh hôn pH = 5.5 ( töø 71 g/l 81 g/l ) . Ñaëc bieät laø ôû pH = 5.5 taïi thôøi đieåm 90 phuùt, haøm löôïng đöôøng thu đöôïc laø 99 g/l gaàn baèng vôùi pH = 6.5 cuõng ôû taïi thôøi đieåm đoù ( 103 g/l ).


_ Nhìn chung khoaûng thôøi gian töø 30 phuùt đeán 90 phuùt thì chæ coù pH = 6.0 vaø pH =

6.5 taêng hôi đeàu vaø bình thöôøng . ÔÛ pH = 5.0 vaø pH = 5.5 taêng nhanh baát thöôøng . Söï taêng nhanh baát thöôøng naøy laø do thao taùc trong quaù trình thí nghieäm ( thôøi gian laáy maãu khoâng đeàu , laáy maãu khoâng chính xaùc …..)

_ Khoaûng thôøi gian töø 90 phuùt đeán 130 phuùt: haøm löôïng đöôøng ôû pH = 5.0 taêng đeàu

, coøn haøm löôïng đöôøng pH = 6.5 taêng nhanh . Rieâng taïi pH = 5.5 , haøm löôïng đöôøng thu đöôïc cao hôn so vôùi haøm löôïng đöôøng taïi pH = 6.0 ôû thôøi đieåm 110 phuùt vaø 130 phuùt. Ñieàu naøy xaûy ra laø do taïi hai thôøi đieåm đoù , khoâng đo đöôïc pH daãn đeán vieäc thí nghieäm ôû pH = 5.5 giaûm nhanh ( vì boác hôi nöôùc keùo theo moät löôïng acid bay hôi theo ) coù theå xuoáng 5.6 đeán 5.7


_ Töø thôøi đieåm 130 phuùt đeán 190 phuùt: haøm löôïng đöôøng thu đöôïc ôû nhöõng pH khaùc nhau đaõ coù daáu hieäu khaùc bieät . Haøm löôïng đöôøng taïi pH = 6.0 vaãn cao nhaát , keá tieáp laø taïi pH = 5.5 , sau đoù laø taïi pH = 5.0 vaø cuoái cuøng thaáp nhaát laø ôû pH = 6.5


Nhöõng thí nghieäm ôû nhöõng pH khaùc nhau ta đöôïc pH = 6 laø toái öu .


50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Tæ leä đöôøng

khöû/đöôøng toång(g/l)

Tocá đoä bò thuyû phaân cuaû tinh

botä

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

30

50 https://tailieuthamkhao.com

70

90

110 130 150 170 190

Thôiø gian (phut)ù

pH = 5.0

pH = 5.0

pH = 5.5

pH = 5.5

pH = 6.0

pH = 6.0

pH = 6.5

pH = 6.5


Hình 3.2: Bieåu đoà quaù trình dòch hoùa theå hieän % đöôøng khöû / đöôøng toång vaø toác đoä bò thuûy phaân cuûa tinh boät ôû nhöõng pH khaùc nhau taïi cuøng noàng đoä enzyme Termamyl = 0.11 µl /kg tinh boät. Nhieät đoä 90-95oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/V)


Nhaän xeùt:

Sau thôøi gian thuûy phaân löôïng đöôøng khöû taêng daàn đeán giaù trò đöôøng toång.


Töø thôøi đieåm 30 phuùt đeán 190 phuùt thì tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång taïi pH =

6.0 cao nhaát . Trong khi đoù , tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång taïi pH = 5.5 , pH = 5.0 vaø pH = 6.5 thaáp hôn .


- Veà toác đoä thuûy phaân cuûa tinh boät:


+ ÔÛ 90 phuùt đaàu tieân: vaän toác bò thuûy phaân cuûa tinh boät khoai mì xaûy ra bình thöôøng hay noùi caùch khaùc haøm löôïng đöôøng vaãn taêng.


+ Khoaûng thôøi gian töø 110 – 130 phuùt: vaän toác bò thuûy phaân cuûa tinh boät lhoai mì ôû pH = 5.5 vaø pH = 6.0 đaït đöôïc = 0. Ñieàu đoù chöùng toû haøm löôïng đöôøng taïo ra ôû 2 giaù trò pH đoù trong khoaûng thôøi gian aáy vaãn khoâng đoåi vaø chuùng seõ khoâng đoåi neáu vaãn tieáp tuïc quaù trình dòch hoùa. Tuy nhieân, pH toái öu = 6.0 vì tæ leä đöôøng khöû/đöôøng toång taïi pH = 6.0 ( 42%) cao hôn so vôùi tæ leä đöôøng khöû/đöôøng toång taïi pH = 5.5 (39%) vaø choïn khoaûng dòch hoùa laø 120 phuùt.


160

Haøm löôïng đöôøng khöû (g/l)

140


120


100


80


60


40


20

Thi gian ( phuùt )

0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Noàng đoä = 0.05 µl/kg tinh bt

Noàng đoä = 0.15 µl/kg tinh bt

Noàng đoä = 0.10 µl/kg tinh bt

Noàng đoä = 0.20 µl/kg tinh bt


Hình 3.3: Ñoà thò theå hieän quaù trình dòch hoùa löôïng đöôøng khöû ôû 4 noàng đoä Termamyl khaùc nhau cuøng pH = 6.0. Nhieät đoä 90-95oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/V)

Nhaän xeùt:


- Khoaûng thôøi gian töø 30 phuùt đeán 70 phuùt: haøm löôïng đöôøng thu đöôïc nhöõng noàng đoä Termamyl khaùc nhau vn taêng bình thöôøng .


- Ti thôøi đđieåm 90 phuùt đeán 110 phuùt haøm löôïng đöôøng thu đöôïc noàng đoä =

0.10 µl/kg tinh bt gaàn baèng vi noàng đoä = 0.15 µl/kg tinh bt ( taïi 90 phuùt: 133.9 g/l ,ti 110 phuùt: 139.3 g/l 140.77 g/l ) .


- Khoaûng thôøi gian t110 phuùt đeán 190 phuùt: haøm löôïng đöôøng thu đöôïc nhöõng noàng đoä Termamyl khaùc nhau nhöng khoâng taêng nöõa maø laø moät đöôøng thng nm ngang . Trong đoù, noàng đoä = 0.15 µl/kg tinh bt laø cao nht , kế tiế p laø noàng đoä = 0.10 µl/kg tinh boät , sau đó noàng đoä = 0.20 µ l/kg tinh boät và cui cùng là noàng đoä = 0.05 µl/kg tinh boät .


Haøm löôïng đöôøng thu đöôïc nhng noàng đoä Termamyl khaùc nhau trong 110 phuùt đaàu đeàu taêng nhöng taêng đeán đieåm cöïc đaïi khoâng taêng nöõa cho duø coù keùo daøi thôøi gian cuûa quaù trình dòch hoùa.


Khoûang thôøi gian dòch hoùa toát nhaát laø 130 phuùt vaø ôû noàng đoä Termamyl =

0.10 µl/kg tinh boät. Tuy ôû noàng đoä Termamyl = 0.10 µl/kg tinh boät, haøm löôïng đöôøng thu đöôïc thaáp hôn ôû noàng đoä Termamyl = 0.15 µl/kg tinh boät nhöng đieàu đoù khoâng noùi leân đöôïc gì bôûi noù coøn phuï thuoäc vaøo tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång.

70


60

Tæ leä đöôøng khöû/đöôøng toång

(%)

Toác đoä bò thuûy phaân cuûa tinh

boât

0.8

0.7

50

0.6

0.5

40

30

0.4

0.3

0.2

20

0.1

0.0

10

-0.1

0 -0.2

30 50 70 90 110 130 150 170 190

Thôøi gian (phuùt) Nongà đoä = 0.05 µl/kg tinh bt Noàng đoä = 0.10 µl/kg tinh bt

Nongà đoä = 0.15 µl/kg tinh bt Noàng đoä = 0.20 µl/kg tinh bt Nongà đoä = 0.05 µl/kg tinh bt Noàng đoä = 0.10 µl/kg tinh bt

Nongà đoä = 0.15 µl/kg tinh bt Noàng đoä = 0.20 µl/kg tinh bt


Hình 3.4: Đ ồ thò quaù trình dòch hoùa thhin tlđöôøng khöû/đöôøng toång vaø toác đoä bò thuûy phaân cuûa tinh boät ôû nhöõng noàng đoä Termamyl khaùc nhau taïi cuøng pH toái öu = 6.0. Nhieät đoä 90-95oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/V)


Nhaän xeùt:


Sau thôøi gian thuûy phaân löôïng đöôøng khöû taêng daàn đeán giaù trò đöôøng toång.


Tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång taïi noàng đoä = 0.15 µl/kg tinh boät cao nhaát . Trong khi đoù , tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång taïi noàng đoä = 0.05 µl/kg tinh boät, noàng đoä = 0.10 µl/kg tinh boät vaø noàng đoä = 0.20 µl/kg tinh boät thaáp hôn .


+ Toác đoä thuûy phaân tinh boät ôû giai đoaïn đaàu coù söï thay đoåi nhöng ôû thôøi đieåm veà sau thì khoâng thay đoåi. Ñieàu đoù chöùng toû khoaûng thôøi gian sau löôïng đöôøng thuûy phaân giaûm raát ít vaø haàu nhö khoâng giaûm. Qua đoà thò, neáu trong saûn xuaát coâng nghieäp

ta coù theå döøng ôû khoaûng thôøi gian 120 phuùt ( nhaèm giaûm thôøi gian vaø kinh phí trong saûn xuaát)Toång keát vôùi đieàu kieän dòch hoùa ôû haøm löôïng tinh boät 30%, nhieät đoä 90 – 95oC

pH

6.0

Noàng đoä enzyme termamyl

0.10 µl/kg tinh boät

Thôøi gian

120 phuùt

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 96 trang: Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 7


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3654 5

Keát quaû thí nghieäm cuûa quaù trình đöôøng hoùa:

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí