Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 11

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


Baûng 3.9 : Soá lieäu đoà thò theå hieän đöôøng khöû trong quaù trình đöôøng hoùa. ÔÛ đieàu kieän pH = 4.5. Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät 30%.

Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6 . Nhit đoä 90 – 95oC. Noàng đoä dextrozyme = 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân ôû 4 thôøi gian t = 1 giôø; t =

1.5 giôø; t = 2 giô;ø t = 2.5 giôø; t = 3 giôø.


Thôøi gian (giôø)

Ñöôøng khöû trong quaù trình đöôøng hoùa laáy töø maãu dòch hoùa ôû caùc đieàu kieän thôøi gian khaùc nhau (g/l)

1 giôø

1.5 giôø

2 giôø

2,5 giôø

3 giôø

2

0.508

0.422

0.458

0.386

0.359

4

0.571

0.423

0.553

0.420

0.393

6

0.592

0.430

0.585

0.500

0.425

8

0.609

0.439

0.590

0.560

0.452

12

0.612

0.448

0.602

0.600

0.514

14

0.615

0.455

0.629

0.619

0.530

16

0.619

0.468

0.661

0.632

0.540

18

0.622

0.491

0.666

0.644

0.550

20

0.625

0.510

0.673

0.652

0.564

22

0.628

0.532

0.679

0.660

0.599

24

0.630

0.546

0.683

0.667

0.605

26

0.635

0.560

0.690

0.675

0.622

28

0.637

0.570

0.706

0.687

0.620

30

0.640

0.584

0.715

0.700

0.627

38

0.645

0.622

0.721

0.708

0.661

40

0.648

0.628

0.724

0.710

0.666

42

0.649

0.634

0.727

0.708

0.670

44

0.655

0.636

0.727

0.708

0.677

46

0.656

0.640

0.727

0.710

0.680

48

0.657

0.642

0.727

0.708

0.681

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 96 trang: Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 11


Baûng 3.10 : Soá lieäu đoà thò quaù trình đöôøng hoùa theå hieän tæ leä đöôøng khöû/ đöôøng toång trong quaù trình đöôøng hoùa. ÔÛ đieàu kieän pH = 4.5. Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät 30%. Thôøi gian thuûy phaân t = 48 giôø.

Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6 . Nhit đoä 90 – 95oC. Haøm löôïng dextroxyme 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân ôû 4 thôøi gian t = 1 giôø; t =

1.5 giôø; t = 2 giô;ø t = 2.5 giôø; t = 3 giôø.Thôøi gian (giôø)

Tæ leä đöôøng khöû/đöôøng toång trong quaù trình đöôøng hoùa laáy töø maãu dòch hoùa ôû caùc đieàu kieän thôøi gian

khaùc nhau (g/l)

1 giôø

1.5 giôø

2 giôø

2,5 giôø

3 giôø

2

72.571

61.606

61.067

52.877

47.237

4

81.571

61.752

73.733

57.534

51.711

6

84.571

62.774

78.000

68.493

55.921

8

87.000

64.088

78.667

76.712

59.474

12

87.429

65.401

80.267

82.192

67.632

14

87.857

66.423

83.867

84.795

69.737

16

88.429

68.321

88.133

86.575

71.053

18

88.857

71.679

88.800

88.219

72.368

20

89.286

74.453

89.733

89.315

74.211

22

89.714

77.664

90.067

90.411

78.816

24

90.000

79.708

91.067

91.370

79.605

26

90.714

81.752

92.000

92.466

81.842

28

91.000

83.212

94.133

94.110

81.579

30

91.429

85.255

95.733

95.890

82.500

38

92.143

90.803

96.133

96.986

86.974

40

92.571

91.679

96.533

97.260

87.632

42

92.714

92.555

96.933

96.986

88.158

44

93.571

92.847

96.933

96.986

89.079

46

93.714

93.431

96.933

97.260

89.474

48

93.857

93.723

96.933

96.986

89.605


DANH MUÏC BAÛNG


Trang

Baûng 1.1: Ñaëc đieåm cuûa moät soá heä thoáng tinh boät 6

Baûng 1.2: Nhieät đoä hoà hoùa cuûa moät soá loaïi tinh boät 16

Baûng 1.3: Ñoä beàn cuûa α - amyalase töø malt 26

Baûng 1.4: Caùc tính chaát cuûa β - amylase 27

Baûng 1.5: Ñaëc tính caùc amylase taïo ra caùc oligosaccharide đaëc thuø 29

Baûng 1.6: Caùc đaëc tính cuûa amiloglucosidase 32

DANH MUÏC HÌNH AÛNH

Trang

Hình 1.1: Caây khoai mì 2

Hình 1.2: Cuû khoai mì 3

Hình 1.3: Tinh boät khoai mì 4

Hình 1.4: Tinh boät saén (1500X) 7

Hình 1.5: Tinh boät saén (3500X) 7

Hình 1.6: Tinh boät saén daây (1500X) 8

Hình 1.7: Tinh boät saén daây (3500X) 8

Hình 1.8: Tinh boät huyønh tinh (1500X) 9

Hình 1.9: Tinh boät huyønh tinh (3500X) 9

Hình 1.10: Caáu taïo cuûa tinh boät 10 https://tailieuthamkhao.com

Hình 1.11: Amylose vaø amylopectin 10

Hình 1.12: Caáu truùc amylose 12

Hình 1.13: Caáu truùc amylopectin 12

Hình 1.14: Phaûn öùng thuûy phaân cuûa tinh boät 13

Hình 1.15 : Sô đoà caùc enzyme endoamylase vaø exoamylase 20

Hình 1.16 : Hoaït đoäng amylase. 21

Hình 1.17: Caáu truùc baäc 3 cuûa α – amylase 22

Hình 1.18: Cu trúc không gian β - amylase 26

Hình 1.19: Caáu truùc khoâng gian cuûa -amylase 30

Hình 2.1: Tsy 47

Hình 2.2: Cân đin töû 4 sl47

Hình 2.3: Beáp đun caùch thuûy 47

Hình 2.4: Máy đo pH 47

Hình 2.5: Maùy caát đaïm Gerhard Vapodest 20 48

Hình 2.6: Máy quang ph48

Hình 3.1: Biu đquaù trình dòch hoùa thhin söï thay đoåi haøm löôïng đöôøng khöû ôû nhöõng pH khaùc nhau taïi cuøng moät noàng đoä enzyme Termamyl = 0.11µl/kg tinh boät. Nhieät đoä 90-95oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w) 49


Hình 3.2: Bieåu đoà quaù trình dòch hoùa theå hieän % đöôøng khöû / đöôøng toång vaø toác đoä bò thuûy phaân cuûa tinh boät ôû nhöõng pH khaùc nhau taïi cuøng noàng đoä enzyme Termamyl = 0.11 µl /kg tinh boät. Nhieät đoä 90-95oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w)

........................................................................................................ 51


Hình 3.3: Ñoà thò theå hieän quaù trình dòch hoùa löôïng đöôøng khöû ôû 4 noàng đoä Termamyl khaùc nhau cuøng pH = 6.0. Nhieät đoä 90-95oC.

Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w) 53

Hình 3.4: Đ ồ thò quaù trình dòch hoùa thhin tlđöôøng khöû/đöôøng toång vaø toác đoä bò thuûy phaân cuûa tinh boät ôû nhöõng noàng đoä Termamyl khaùc nhau taïi cuøng pH toái öu = 6.0. Nhieät đoä 90-95oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w) 55

Hình 3.5: Ñoà thò quaù trình đöôøng hoùa theå hieän löôïng đöôøng khöû ôû 3 giaù trò pH. Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w).

Thôøi gian thuûy phaân 48 giôø. 57

Hình 3.6: Ñoà thò quaù trình đöôøng hoùa theå hieän tæ leä löôïng đöôøng khöû / đöôøng toång ôû 3 giaù trò pH. ÔÛ đieàu kieän nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w). Thôøi gian thuûy phaân 48 giôø. 58

Hình 3.7: Ñoà thò theå hieän löôïng đöôøng khöû ôû 3 noàng đoä dextrozyme = 0.18

µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme = 0.21 µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme = 0.24

µl/kg tinh boät. ÔÛ đieàu kieän nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w). Thôøi gian thuûy phaân 48 giôø. 60

Hình 3.8: Ñoà thò theå hieän tæ leä đöôøng khöû/ đöôøng toång ôû 3 noàng đoä dextrozyme = 0.18 µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme = 0.21 µl/kg tinh boät, noàng đoä

dextrozyme = 0.24 µl/kg tinh boät. ÔÛ đieàu kieän nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w). Thôøi gian thuûy phaân 48 giôø. 61

Hình 3.9: Ñoà thò theå hieän đöôøng khöû trong quaù trình đöôøng hoùa. ÔÛ đieàu kieän pH = 4.5. Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät 30%. 63

Hình 3.10: Ñoà thò quaù trình đöôøng hoùa theå hieän tæ leä đöôøng khöû/ đöôøng toång trong quaù trình đöôøng hoùa. ÔÛ đieàu kieän pH = 4.5. Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät 30%. Thôøi gian thuûy phaân t = 48 giôø. 65


TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

- [1] Hoaøng Kim Anh – Ngoâ Keá Söông – Nguyeãn Xích Lieân. Tinh boät saén vaø caùc saûn phaåm töø tinh boät. Nhaø xuaát baûn khoa hoïc kyõ thuaät. Nă m 2006


- [2] Leâ Ngoïc Tuù ( chuû bieân). Hoùa sinh coâng nghieäp. Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät. Naêm 1998


- [3] Nguyeãn Ñöùc Löïông ( chuû bieân) – Cao Cöôøng – Nguyeãn Aùnh Tuyeát – Leâ Thò Thuûy Tieân – Taï Thu Haèng – Huyønh Ngoïc Oanh – Nguyeãn Thuùy Höông – Phan Thò Huyeàn. Coâng ngheä enzym. Nhaø xuaát baûn đaïi hoïc Quoác Gia TP . Hoà Chí Minh. Naêm 2004


- [4] PGS. TS. Leâ Thanh Mai ( chuû bieân). Caùc phöông phaùp phaân tích ngaønh coâng ngheä leân men. Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät. Naêm 2007.


- [5] Trn Bích Lam. Thí nghim phân tích thc phm. Nhà xut bn Đ ạ i hc Quc gia Tp. HCM. Nă m 2006


- www.ebook.edu.vn


- www.agroviet.com.vn

- www.novozymes.com


- www.ctu.edu.vn


- http://vi.wikipedia.org/wiki/Tinh_b%E1%BB%99t


- http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%AFn


- http://elearning.hueuni.edu.vn

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí