Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 9

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

PHN 5: KÉT LUN VÀ ĐÈ NGH


5.1. Kết lun

Qua các thí nghim trên cho thy các cht điu hòa sinh trưởng có vai trò quan trng trong quá trình nhân ging in vitro ca 2 ging lan Dendrobum và Cymbidium.

Gia các môi trường nuôi cy trên thì môi trường có bsung TDZ = lmg/1 và NAA = 0.5mg/l có khnăng nhân ging in vitro cao nht.

Nhng môi trường có bsung gia nng đcytokinin cao và auxin thp có

nh hưởng ln đến quá trình nhân ging in vitro.

Gia 2 ging lan Dendrobium Cymbidium thì Dendrobiưm có khnâng nhân ging in vitro cao hom Cymbidium. Nhưng ngược li Cmbidium phát trin chiu cao chi cao hơn Dendrobium.

5.2. Đngh

Tiếp tc bsung vào môi trường nuôi cy in vitro các nng đcytokinin và auxin khác nhau nhm đt được hiu qunhân ging cao.

Tiếp tc th

nghim trên nhiu ging lan khác nhau như:

Phalaenopsis,

Onicidium, ......đkim tra ging nào phát trin tt nht.

Tiếp tc quan sát quá trình sinh trưởng và phát trin ca chi trên các môi trường nuôi cy in vitro khác nhau.

TÀI LIU THAM KHO


TING VIT1. Trn ThDung, 2003. Bài ging nuôi cy mô tế bào thc vt. Đi Hc Nông Lâm TP. HChí Minh.


2. Phan ThTuyết Hng, 2005. nh hưởng ca môi trường nuôi cy đến khnăng hình thành protocorm trên cây lan Cymbidiưm và phôi soma trên cây lan Onicium. Khoá lun tt nghip ksư Nông Hc. Đi Hc Nông Lâm TP. HChí Minh.

3. Nguyn Xuân Linh, 1998. Hoa và kthut trng hoa. NXB Nông Nghip Hà Ni, trang 145-146.


4. Nguyn ThHng Nht, 2004. Nhân ging in vitro cây lan Dendrobium bng phương pháp nuôi cy choi đon và gihành. Khoá lun tt nghip ksư Nông Hc. Đi Hc Nông Lâm TP. HChí Minh.


5. Dương Ngc Bích Quyên, 2002. Kho sát các yếu tmôi trường nuôi cy nh hưởng đến snhân giong in vitro cây lan Cymbidium. Khoá lun tt nghip ksư Nông Hc. Đi Hc Nông Lâm TP. HChí Minh.


6. Mai Trn Ngc Tiếng, 2001. Thc Vt cp Cao. Nhà xut bn Đi Hc Quc Gia TP.HCM. 211 trang.

7. Vũ Văn V, Vũ thanh Tâm, Hoàng Minh Tn. 2000. Sinh lí hc thc vt. Nhà xut bn giáo dc. 251 trang.

TING ANH


8. Chang c. and Chang w.c., 1998. Plant regeneration from callus culture of

Cymbidium ensiýolium var. misericors. Plant Cell Reports (1998) 17: 251 - 255.


9. Huan L.V.T., Tanaka. 2004. Callus inductìon from protocorm-like body segments and plant regeneration in Cymbidium (Orchidaceae). The Joumal of Horticultural Science and Biotechnology. 79 (3): 406 - 410.


10.Nasiruddin K.M., Begun R., and Yasmin s., 2003. Protocorm like Bodies and Plantlet Regeneration from Dendrobium ýormosum Leaf Callus. Asian loumal of Plant Sciences. 2 (13): 955 - 957.


11.Nayak N.R., Chand P.K., Rath S.P., and Patnaik S.N., 1998. Iníluence of some plant growi regulators on ie growi and organogenesis of Cymbidium aloiýolium (L). Sw. Seed derived rhizomes in vitro. In vitro Cellular and Dev.

Biol. Plant. 34: 185 - 188.


12.Talukder S.K., Nasiruddin K.M., Yasmin s., Hassan L., and Begum R., 2003. Shoot Proliíeration of Dendrobium Orchid with BAP and NAA. Joumal of Biological Sciences. 3 (11): 1058 - 1062.


13. Vij S.P., Kondo K., Promila p., and Pathak p., 1994. Regeneration potentìal of Cymbidium pendulum (Roxb) Sw.nodal explants-a study in vitro. J. Orchid Soc. India. 8: 19-23.


INTERNET


http://www.lamdong. gov.vn http://www.colorful-orchids.com http://www .plant-hormones .info/index

.htm

PHLC

GIÓNG LAN CYMBIDIUM

THÍ NGHIM 1


*60 NGÀY NUÔI CYD a t a : T N 1 . P H Ô I S O M A L e v e l c o d e s : N G H I Ệ M T H Ứ C

BNG KT QUPHÂN TÍCH ANOVA


A n a l y s i s o f v a r i a n c e

S o u r c e o f v a r i a t i o n S u m o f S q u a r e s


S i g . l e v e l

B e t w e e n g r o u p s


w i t h i n g r o u p s


. 3 0 6 3 9 7

To t a l ( c o r r e c t e d )


TRUNG BÌNH CÁC NGHIM THÚC


. 0 0 0 0


d . f .

M e a n s q u a r e F ­ r a t i o


11 8 . 9 6 3 0 6

1 0

11. 8 9 6 3 0 6 3 8 . 8 2 6


6 . 74 0 7 3

2 2


1 2 5 . 7 0 3 7 9

3 2


BNG KT QUTa b l e o f m e a n sP H Ô I S O M A


L e v e l


C o u n t A v e r a g e

s t n d . E r r o r ( i n t e r n a l )

s t n d . E r r o r ( p o o l e d s )

9 5 %L S D

i n t e r v a l sf o r m e a n

1

3 . 0 0 0 0 0 0 0

. 0 0 0 0 0 0 0

. 3 1 9 5 8 1 3

­ . 4 6 8 7 6 2 4

. 4 6 8 7 6 2 4

2

3 . 0 0 0 0 0 0 0

. 0 0 0 0 0 0 0

. 3 1 9 5 8 1 3

­ . 4 6 8 7 6 2 4

. 4 6 8 7 6 2 4

3

3 . 0 0 0 0 0 0 0

. 0 0 0 0 0 0 0

. 3 1 9 5 8 1 3

­ . 4 6 8 7 6 2 4

. 4 6 8 7 6 2 4

4

3 3 . 4 4 4 4 3 3 3

. 2 9 3 9 74 5

. 3 1 9 5 8 1 3

2 . 9 7 5 6 7 0 9

3 9 1 3 1 9 5 7

5

3 3 . 8 8 8 9 0 0 0

.1111 0 0 0

. 3 1 9 5 8 1 3

3 . 4 2 0 1 3 7 6

4 . 3 5 7 6 6 2 4

6

3 4 . 8 8 8 9 0 0 0

.1111 0 0 0

. 3 1 9 5 8 1 3

4 . 4 2 0 1 3 7 6

5 . 3 5 7 6 6 2 4

7

3 1. 6 6 6 6 6 6 7

.1 9 2 4 5 9 7

. 3 1 9 5 8 1 3

1 .1 9 7 9 0 4 3

2 .1 3 5 4 2 9 1

8

3 3 . 5 5 5 5 6 6 7

. 2 9 3 9 74 5

. 3 1 9 5 8 1 3

3 . 0 8 6 8 0 4 3

4 . 0 2 4 3 2 9 1

9

3 3 . 7 7 7 7 6 6 7

. 6 1 8 6 4 4 5

. 3 1 9 5 8 1 3

3 . 3 0 9 0 0 4 3

4 . 2 4 6 5 2 9 1

1 0

3 4 . 2 2 2 2 3 3 3

. 4 0 0 6 0 9 1

. 3 1 9 5 8 1 3

3 . 7 5 3 4 7 0 9

4 . 6 9 0 9 9 5 7

11

3 5 .1111 0 0 0

. 5 8 7 9 4 2 6

. 3 1 9 5 8 1 3

4 . 6 4 2 3 3 7 6

5 . 5 7 9 8 6 2 4

To t a l

BÀNG KT

3 3 2 . 7 7 7 7 7 8 8

QUTRC HNG

M u l t i p l e r a n g e

. 0 9 6 3 5 74


a n a l y s i s f o r

. 0 9 6 3 5 74


T N 1 . P H Ô I S O M A

2 . 6 3 6 4 41 6

2 . 9 1 9 11 6 0

M e t h o d : L e v e l

9 5 P e r c e n t

C o u n t A v e r a g e


H o m o g e n e o u s


G r o u p s1

2

3

7

4

8

9

3 . 0 0 0 0 0 0 0

3 . 0 0 0 0 0 0 0

3 . 0 0 0 0 0 0 0

3 1. 6 6 6 6 6 6 7

3 3 . 4 4 4 4 3 3 3

3 3 . 5 5 5 5 6 6 7

3 3 . 7 7 7 7 6 6 7

X X

X

X

X

X X
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium (10 trang)

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 9

3

3 . 8 8 8 9 0 0 0


1 0

3

4 . 2 2 2 2 3 3 3

X X

6

3

4 . 8 8 8 9 0 0 0


11

3

5 .1111 0 0 0


5

Data: TNl.PROTOCORM


L e v e l c o d e s : N G H I Ệ M T H Ứ CBNG KT QUPHÂN TÍCH ANOVA


A n a l y s i s o f v a r i a n c e S o u r c e o f

v a r i a t i o n S u m o f S q u a r e s

d . f . M e a n s q u a r e F ­ r a t i o S i g . l e v e lB e t v ỉ e e n g r o u p s 6 0 . 518 1 2 6 1 0 6 . 0 5 1 8 1 2 6 1 9 . 7 5 2 . 0 0 0 0


w i t h i n g r o u p s 6 . 74 0 6 8 1 2 2 . 3 0 6 3 9 4 6

To t a l ( c o r r e c t e d ) 6 7. 2 5 8 8 0 7 3 2

BNG KT QUTRUNG BÌNH CA

CÁC NGHIM

THÚCTa b l e o fr a e a n s f o r T N l , . P R O T O C O R M


L e v e l


C o u n t


A v e r a g e


s t n d . E r r o r ( i n t e r n a l )


s t n d . E r r o r ( p o o l e d s )

9 5 %L S D

i n t e r v a l sf o r r a e a n

1

3

2 . 2 2 2 2 3 3 3

. 4 0 0 6 0 9 1

. 3 1 9 5 8 0 3

1. 7 5 3 4 7 2 5

2 . 6 9 0 9 9 4 2

2

3

3 . 0 0 0 0 0 0 0

. 3 8 4 9 1 9 4

. 3 1 9 5 8 0 3

2 . 5 3 1 2 3 9 2

3 . 4 6 8 7 6 0 8

3

3

3 . 6 6 6 6 6 6 7

.1 9 2 4 5 9 7

. 3 1 9 5 8 0 3

3 .1 9 7 9 0 5 8

4 .1 3 5 4 2 7 5

4

3

4 . 3 3 3 3 3 3 3

. 5 0 9 1 5 6 9

. 3 1 9 5 8 0 3

3 . 8 6 4 5 7 2 5

4 . 8 0 2 0 9 4 2

5

3

5 .1111 0 0 0


. 3 1 9 5 8 0 3

4 . 6 4 2 3 3 9 2

5 . 5 7 9 8 6 0 8
.1111 0 0 0
6

3

6 . 2 2 2 2 3 3 3

. 4 0 0 6 0 9 1

. 3 1 9 5 8 0 3

5 . 7 5 3 4 7 2 5

6 . 6 9 0 9 9 4 2

7

3

3 . 5 5 5 5 6 6 7

. 2 9 3 9 74 5

. 3 1 9 5 8 0 3

3 . 0 8 6 8 0 5 8

4 . 0 2 4 3 2 7 5

8

3

4 . 4 4 4 4 3 3 3

. 2 9 3 9 74 5

. 3 1 9 5 8 0 3

3 . 9 7 5 6 7 2 5

4 . 9 1 3 1 9 4 2

9

3

4 . 6 6 6 6 6 6 7

. 3 3 3 3 3 3 3

. 3 1 9 5 8 0 3

4 .1 9 7 9 0 5 8

5 .1 3 5 4 2 7 5

1 0

3

6 .1111 0 0 0

.1111 0 0 0

. 3 1 9 5 8 0 3

5 . 6 4 2 3 3 9 2

6 . 5 7 9 8 6 0 8

11

3

6 . 7 7 7 7 6 6 7

. 2 2 2 2 3 3 3

. 3 1 9 5 8 0 3

6 . 3 0 9 0 0 5 8

7. 2 4 6 5 2 7 5

To t a l

3 3

4 . 5 5 5 5 5 4 5

. 0 9 6 3 5 7 1

. 0 9 6 3 5 7 1

4 . 41 4 2 17 8

4 . 6 9 6 8 9 1 3


BNG KT QUTRC NGHIM PHÂN HNG

M u l t i p l e r a n g e a n a l y s i s f o r T N 1 . P R O T O C O R M M e t h o d : 9 5 P e r c e n t L S D

L e v e l C o u n t A v e r a g e H o m o g e n e o u s G r o u p s1

3

2 . 2 2 2 2 3 3 3

X


2

3

3 . 0 0 0 0 0 0 0

X X

7

3

3 . 5 5 5 5 6 6 7

X X

3

3

3 . 6 6 6 6 6 6 7

X X

4

3

4 . 3 3 3 3 3 3 3

X X

8

3

4 . 4 4 4 4 3 3 3

X X


9


3


4 . 6 6 6 6 6 6 7


X

5

3

5 .1111 0 0 0

X

1 0

3

6 .1111 0 0 0

X

6

3

6 . 2 2 2 2 3 3 3

X

11

3

6 . 7 7 7 7 6 6 7

X

c o n t r a s t 1 ­ 2

d i f í e r e n c e

­ 0 . 7 7 7 7 7


l i m i t s

0 . 9 3 7 5 2

1 ­ 3
­ 1 . 4 4 4 4 3

0 . 9 3 7 5 2 *


Data: TNl .CHI


L e v e l c o d e s : N G H I Ệ M T H Ứ CBNG KT QUPHÂN TÍCH ANOVA


A n a l y s i s o f v a r i a n c e

S o u r c e o f

v a r i a t i o n S u m o f S q u a r e s

d . f . M e a n s q u a r e F ­ r a t i oS i g . l e v e lB e t v ỉ e e n g r o u p s 2 . 8 0 1 3 2 1 9 1 0 . 2 8 0 1 3 2 2 2 . 0 2 9 . 0 8 0 1

w i t h i n g r o u p s 3 . 0 3 7 11 8 5

2 2

.1 3 8 0 5 0 8


To t a l ( c o r r e c t e d ) 5 . 8 3 8 4 4 0 4 3 2

BNG KT QUTRUNG BÌNH CA

CÁC NGHIM

THÚC

L e v e l

C o u n t

A v e r a g e

s t n d . E r r o r

s t n d . E r r o r

9 5 % i n t e r v a l sL S D

1

3

1. 5 5 5 5 6 6 7

. 2 9 3 9 74 5

. 2 1 4 5 1 5 6

1 . 2 4 0 9 1 4 8

1 . 8 7 0 2 1 8 5

2

3

1. 7 7 7 8 0 0 0

.1111 0 0 0

. 2 1 4 5 1 5 6

1 . 4 6 3 14 8 1

2 . 0 9 2 4 5 1 9

3

3

2 . 3 3 3 3 3 3 3

.1 9 2 4 5 9 7

. 2 1 4 5 1 5 6

2 . 0 1 8 6 8 1 5

2 . 6 4 7 9 8 5 2

4

3

2 . 2 2 2 2 3 3 3

. 2 2 2 2 3 3 3

. 2 1 4 5 1 5 6

1. 9 0 7 5 8 1 5

2 . 5 3 6 8 8 5 2

5

3

1. 4 4 4 4 6 6 7

. 2 2 2 2 3 3 3

. 2 1 4 5 1 5 6

1.1 2 9 8 14 8

1 . 7 5 9 11 8 5

6

3

1. 3 3 3 3 3 3 3

.1 9 2 4 5 9 7

. 2 1 4 5 1 5 6

1 . 0 1 8 6 8 1 5

1 . 6 4 7 9 8 5 2

7

3

1. 5 5 5 5 6 6 7

. 2 9 3 9 74 5

. 2 1 4 5 1 5 6

1 . 2 4 0 9 1 4 8

1 . 8 7 0 2 1 8 5

8

3

1. 7 7 7 7 6 6 7

. 2 9 3 9 6 8 2

. 2 1 4 5 1 5 6

1. 4 6 3 114 8

2 . 0 9 2 41 8 5

9

3

1. 6 6 6 6 6 6 7

.1 9 2 4 5 9 7

. 2 1 4 5 1 5 6

1 . 3 5 2 0 1 4 8

1. 9 8 1 3 1 8 5


1 0


3


1. 7 7 7 8 0 0 0


.1111 0 0 0


. 2 1 4 5 1 5 6


1 . 4 6 3 14 8 1


2 . 0 9 2 4 5 1 9


11


3


1. 8 8 8 9 0 0 0


.1111 0 0 0


. 2 1 4 5 1 5 6


1 . 5 74 2 4 8 1


2 . 2 0 3 5 51 9


To t a l


3 3


BNGKÉT


1. 7 5 7 5 8 4 8 . 0 6 4 6 7 8 9


QUTRC NGHIM


. 0 6 4 6 7 8 9


PHÂN HNG


1 . 6 6 2 7 1 3 7


1 . 8 5 2 4 5 6 0

Ta b l e o f m e a n s, C H Ồ IM u l t i p l e

r a n g e

a n a l y s i s

f o r

T N 1 . C H Ỗ I

M e t h o d : L e v e l


C o u n t

9 5

P e r c e n t L S D

A v e r a g e


H o m o g e n e o u s G r o u p s

6

3

1. 3 3 3 3 3 3 3

X
5

3

1. 4 4 4 4 6 6 7

X
1

3

1. 5 5 5 5 6 6 7

X
7

3

1. 5 5 5 5 6 6 7

X
9

3

1. 6 6 6 6 6 6 7

X X
8

3

1. 7 7 7 7 6 6 7

X X X
2

3

1. 7 7 7 8 0 0 0

X X X
1 0

3

1. 7 7 7 8 0 0 0

X X X
11

3

1. 8 8 8 9 0 0 0

X X X
4

3

2 . 2 2 2 2 3 3 3

X X
3

3

2 . 3 3 3 3 3 3 3

X
c o n t r a s t 1 ­ 2

1 ­ 3
d i f í e r e n c e

­ 0 . 2 2 2 2 3

­ 0 . 7 7 7 7 7

l i m i t s

0 . 6 2 9 3 0

0 . 6 2 9 3 0


*

Data: TNl.CHIU CAO


L e v e l c o d e s : N G H I Ệ M T H Ứ CBNG KT QUPHÂN TÍCH ANOVAS o u r c e o f v a r i a t i o n

S u m o f S q u a r e s

d . f .

M e a n s q u a r e

F ­ r a t i o S i g . l e v e l


B e t v ỉ e e n g r o u p s


8 . 0 0 7 8 5 8 3


1 0


. 8 0 0 7 8 5 8


11. 0 4 2 . 0 0 0 0

w i t h i n g r o u p s

1. 5 9 5 41 8 4

2 2

. 0 7 2 5 1 9 0To t a l ( c o r r e c t e d )


9 . 6 0 3 2 7 6 7


3 2A n a l y s i s o f v a r i a n c e

BNG KT QUTRUNG BÌNH CÁC NGHIM THÚC


Ta b l e o f r a e a n s f o r T N l . C H I Ề U C A O

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved