Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 8

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3697 1


Đình 4.14: Chi lan Dendrobium sau 60 ngày nuôi cy in vro trên môtrường có bsung TDZ và NAA


Bng 4.8: nh hưởng ca TDZ và NAA đến ssinh trưởng và phát trin chi

an Đenđrobĩum in vitro sau 90 ngày nuôi cy.
Nghim thc

Schi /

S


Sr

Chiu cao

VMS


Vi MS + 0.05mg/l TDZ


Vi MS + o.lmg/l TDZ

Vi MS + 0.5mg/l TDZ


MS + lmg/1 TDZ

Vi 2.00 B

MS+0.05mg/lT

Vx MS+0.1

mg/lTDZ+0.5mg/lNAA

v%

MS+0.5mg/lTDZ+0.5mg/lNAA

Vi MS+lmg/lTDZ+0.5mg/lNAA

3.33 A


5.78 B


7.56 CD

8.89 DEF


9.44 F

1.36°


7.89 CDE

9.22 ^


10.22 p

2.17 B


2.16 B


1.90 B


https://tailieuthamkhao.com

2.06 B


1.71 ^


2.08 B

1.79 B


1.23 A

00


1.31 ®


1.11 BC

0.56 A


0.42 A


1.05 B

0.49 A


0.48 A

2.39 H


2.04 DE


1.67 CD

1.27"


1.05 A

1.93 00


1.64 80


1.12 A


1.02 A

cv%

3.33%

1.81%


1.55%

1.61%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¥---------------------------------------

*Các giá trtheo sau bi chcái trong cùng mt ct không cùng ký tbiêu hin s

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 88 trang: Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium

khác bit rt có ý nghĩa vmt thng kê mc đ0,05.

Nhân xét:

Qua thng kê trc nghim phân hng các nghim thc ca thí nghim trên cho thy

sau 90 ngày nuôi cy in vtro, có nhng biu hin như sau:

*slượng chi:

Da vào bng 4.8 cho thy gia các yếu tmôi trường nuôi cy có skhác bit nhau ý nghĩa vmt thng kê.

giai đon 90 ngày nuôi cy slượng chi tăng cao nhng môi trường có bsung nng đTDZ cao và càng cao khi ta bsung kết hp gia TDZ và NAA:

- môi trường Vi MS + 0.5mg/l TDZ schi: 8.89.

- môi trường Vz MS + 0.5mg/l TDZ + 0.5mg/l NAA schi: 9.22.

- môi trường Vi MS + lmg/l TDZ schi: 9.44.

- môi trường lÁ MS + lmg/1 TDZ + 0.5mg/l NAA schi: 10.22.

Như vy giai đon sau 90 ngày nuôi cy TDZ và NAA cỏ ảnh hưởng ln đến shình thành chi.

*slượng lá, rvà chiu cao chi:

- Slá: Bng 4.8 cho thy slá không tăng cao nhng môi trường có bsung TDZ và TDZ kết hp NAA cao. Chng tTDZ và TDZ kết hp NAA không nh hưởng đến quá trình hình thành lá.

- Sr: Bng 4.8 cũng cho thy srgim trong khi schi li tăng cao.

- Chiu cao chi: chiu cao chi thường tlnghch vi shình thành chi do đó nhng môtrường có shình thành chi cao thì chiu cao chi gim.

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3697 2

Hình 4.16: Chi lan Dendrobium sau 90 ngày nuôcy in vro trên môi trường có bsung TDZ và NAA.

4.3. Nhn xét chung

43.1. So sánh gỉữa các môi trường nuôcy in vro lên shình thành phôi soma, protocorm và chi trn 2 ging lan Dendrobium Cymbidium * Đi vi giếng lan Cymbidium

Biu đà 4.1: So sánh khnăng hình thành phôi soma, protocorm và chi gia các môi

trường nuôi cy trên ging lan Cymbdum

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3697 3

* Đi vi lan Dendrobum


BA=10mgrt BA=10mg/HNAA=0.5mgrt TDZ=1mgfl TDZ=1mg/l+NAA=0.6mgJl

MÒI TRƯỜNG


Biu đ4.2: So sánh khnăng hình thành phôi soma, protocorm và chềỉ gia các môi trung nuôi cy trên ging lan Dendrobium

Da vào biu đ4.1 và 4.2 cho thy:

- Môi trường 1/2 MS + lmg/1 TDZ + 0.5mg/l NAA cho thy sphôi soma, protocorm và chi cao nht.

- Nhng môi trường có bsung NAA cho thy khnăng hình thành phôi soma, protocorm, và chi cao hơn môi trường không có bsung NAA.

Như vy trong quá trình nhân ging in vitro môi trường 1/2 MS + lmg/1 TDZ + 5mg/l NAA cho thy khnăng nhân ging in vitro cao trên hai ging lan Dendrobium Cymbdium.

4.3.2» So sánh khnăng hình thành phôi soma, protocorm và chi gia 2 gỉống lan Dendrobium Cymbidìum

* So snh khnăng hình thành phôi soma gia 2 gỉếng lan

MÔI TRƯỜNG

Biu đ43: So sánh khnăng hình thành phôi soma giũa 2 ging lan

r

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3697 4

Dendrobium Cymbidum sau 60 ngày nuôi cây n vro

Biu đ4.4: So sánh khnăng hình thành protocorm gỉữa 2 gỉếng lan

Dendrobium Cymbìdium sau 60 ngày nuôi cy in vitro.

Biu đô 4.5: So sánh khnăng hình thành chi gia 2 ging lan

Dendrobium Cymbidum sau 90 ngày nuôi cy in vro* So sánh chiu cao 2 ging lan sau 90 ngày nuôi cy in vro


2.5 ­Ị

Biu đ4.6: So sánh sphát trin chiu cao gia 2 ging lan

Cymbidium sau 90 ngày nuôcy in vro

Dendrobium

*Nhn xét:

Da vào các biu đtrên cho thy gia 2 ging lan thì


Dendrobium có kh

năng hình thành phôi soma, protocorm và chi cao hon rt nhiu so vi Cymbidium.

Tuy khnăng to phôi soma, protocorm và chi càng cao nhưng sphát trin chiu cao ca chi thp hon Cymbidium.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí