Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 6

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

ttạỉ các nng đBA và NAA ca thí nghim không nh hưởng đến shình thành r.

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3695 1

- Chiu cao chi: Bng 4.2 cho thy các môi trường Vi MS và Vi MS + lmg/1 BA + 0.5mg/l NAA cchiu cao chi cao nht và khác bit vói các nghim thc còn


Hình 4.3: Chi lan Cymbidum sau 90 ngày nuôi cy in vro trên môi trường có bsung BA

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3695 2

Thí nghim 2: nh hưởng ca TDZ và NAA lên quá trình nuôi cy in vìfro ca ging lan Cymbidium

TDZ là cht điu hòa sinh trưởng thuc nhóm cytokinin có khnăng kích thích sto chi rt mnh, do đó trong nuôi cy in vitro ngoài BA người ta thường sdng TDZ hoc TDZ kết hp NAA đtăng khnăng nhân ging in vitro (phát sinh phôi soma, to protocorm và hình thành chi).


Bng 4.3: nh hưởng ca TDZ và NAA đến khnăng phát sinh phôi soma, to protocorm và hình thành chi

lan Cymbidium sau 60 ngày nuôi cy in vro.Nghim thc

sphôi soma / S

protocorm / Schi

/ Chiu cao

Ĩ4MS


Vi MS+0.05mg/l TDZ

Vi MS+0. lmg/1 TDZ

Ĩ4 MS+0.5mg/l TDZ Ĩ4 MS+1 mg/1 TDZ

Ĩ4 MS+0.05mg/l TDZ+0.5mg/l

Vi MS+0.1mg/l TDZ+0.5 mg/1

Ĩ4 MS+0.5mg/l TDZ+0.5

% MS+lmg/1

TDZ+0.5 mg/1


3.44 B

4.89 CD


6.22 DE

7.11 E

0A

0A

0A

4.22 c

5.56 D


2.89 c

1.56 ^


1.33 A

1.22 A

1.67 A


3.56 BC

4.22 BC

6.11 DE

6.78 E

1.67 ^


2.78 c

2.56 BC

2.56 BC

1.67 ^


1.39 BC

1.25 ^


1.08 ^


079AB

2.33 u


2.44 D

1.64 c

1.44 BC

0.69 A

cv%


2%

1.78%

3.45%

2.95%

*Các giá trtheo sau bi chcái trong cùng mt ct không cùng ký tbiu hin s

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 88 trang: Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium

khác bit rt có ý nghĩa vmt thng kê mc đ0,05.

Nhn xét:

Qua thng kê trc nghim phân hng các nghim thc ca thí nghim trên cho thy sau 60 ngày nuôi cy in vitro, có nhng biu hin như sau:

*slượng phôi soma:

Da vào bng 4.3 cho thy có skhác bit nhau gia các yếu tmôi trường đến sphát sinh phôi soma.

TDZ là cht điu hoà sinh trung thuc nhóm cytokinin có hot tính mnh nhm mc đích cm ng to phôi vô tính, tuy nhiên nhng môi trường có bsung nng đTDZ thp (TDZ = 0.05mg/l; o.lmg/l) thì cũng không thy biu hin ca sphát sinh phôi soma, còn môi trường có nng đTDZ cao (TDZ = 0.5mg/l; lmg/1) khnăng phát sinh phôi soma được biu hin rt rõ. Cũng như BA khi ta bsung kết hp gia TDZ và NAA vào môi trường nuôi cy thì chvi nng đthp (TDZ = 0.05mg/l; o.lmg/l và NAA = 0.5mg/l) thì đã bt đu phát sinh phôi soma. Chng tNAA cvai trò trong quá trình phát sinh phôi khi được xlý kết hp vi TDZ.

Như vy TDZ và NAA có nh hưởng đến khnăng phát sinh phôi soma giai đon sau 60 ngày nuôi cy.

*slượng protocorm:

Da vào bng 4.3 cho thy có skhác bit nhau gia các yếu tmôi trường nuôi cy đến quá trình to protocorm giai đon sau 60 ngày nuôi cy.

môi trường Vì. MS sprotocorm to ra là 1.67 và sprotocorm tăng dn nhng môi trường có bsung nng đTDZ cao, bng 4.3 còn cho thy khnăng to protocorm cao khi ta bsung kết hp gia TDZ và NAA vào môi trường nuôi cy như sau:

- môi trường MS + 0.5mg/l TDZ sprotocorm: 6.11.

- môi trường MS + 0.5mg/l TDZ + 0.5mg/l NAA sprotocorm: 6.22.

- môi trường MS + lmg/1 TDZ sprotocorm: 6.78.

- môi trường Vi MS + lmg/1 TDZ + 0.5mg/l NAA sprotocorm: 7.11.

Như vy có sự ảnh hưởng TDZ và NAA đến quá trình to protocorm giai đon 60 ngày nuôi cy.

*slượng chi:

Da vào bng 4.3 cho thy không có skhác bit ln gia các yếu tmôi trường nuôi cy lên quá trình hình thành chi.

giai đon 60 ngày nuôi cy khnăng phát sinh phôi soma và to protocorm là chyếu do đó schi hình thành không cao, nhng môi trường Vi MS; Vi MS + 0.05mg/l TDZ; Vì. MS + o.lmg/l TDZ không có shình thành phôi soma và to protocorm do đó slượng chi cao các nghim thc này và gim dàn các nghim thc có nng đTDZ cao. Khi ta xlý kết hp TDZ và NAA thì schi hình thành cũng không cao.

Như vy giai đon sau 60 ngày nuôi cy TDZ và NAA không khích thích quá trình hình thành chi cao.

*Chiu cao chi:

Quan sát bng 4.3 cho thy có skhác bit gia các yếu tmôi trường nuôi cy lên sphát trin chiu cao chi.

Chiu cao chi gim dn nhng môi trường cbsung TDZ càng cao, do nhng môi trường nuôi cy có bsung TDZ cao chyếu phát sinh phôi soma và to chi, do đó chi cchiu cao thp.

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3695 3

Như vy chiu cao chi tlnghch vi sphát sinh phôi soma và to protocorm trên môi trường nuôi cy có bsung TDZ và NAA.


Hình 4.5: Chi lan Cymbidium sau 60 ngày nuôi cy in vro trên môi trường có bsung TDZ.

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3695 4

Sau 90 ngày nuôi cy in vitro đa sphôi soma, protocorm đu hình thành chi lan, do đó giai đon này ta chtheo dõi ssinh trưởng và phát trin ca chi lan.

Bng 4.4: nh hưởng ca TDZ và NAA đến ssinh trưởng và phát trin chi lan Cymbidium sau 90 ngày nuôi cy in vitro.

Nghim thc

schi /


Slá /

Sr/


Chiu cao

y2MS


Vi MS + 0.05mg/l TDZ

V2 MS + 0. lmg/1 TDZ

y2 MS + 0.5mg/l TDZ

y2 MS + lmg/1 TDZ

% 2.37 c

MS+0.05mg/lTD

y2 MS+0.

lmg/lTDZ+0.5mg/lNAA

y2

MS+0.5mg/lTDZ+0.5mg/lNAA

y2 MS+lmg/lTDZ+0.5mg/lNAA

2.22 A

3.22 ^

4.11 BCD

5.22 DE

6.44 FG


4.67 CDE

5.56 EF

7.22° https://tailieuthamkhao.com


0

2.00 A

2.33 c

2.24 BC

2.08 ^


2.00 A


2.63 D

2.17 ^

2.10 ^

1.67


0


0


0


0

3.12

0


0

0


c

3.56 u


3.04 c

2.35 B

2.18 ^

1.93 ^


2.32 B


1.88 A

1.77 A

cv%

1.66%


0.63%

11.54%


1.12%

*Các giá trtheo sau bi chcái trong cùng mt ct không cùng ký tbiu hin s


khác bit rt có ý nghĩa vmt thng kê mc đ0,05.

Nhn xét:

*slượng chi:

Da vào bng 4.4 cho thy có sự ảnh hưởng khác nhau gia các yếu tmôi trường lên khnăng hình thành chi

giai đon sau 90 ngày nuôi cy.

Schi hình thành giai đon này rt cao, khnăng hình thành chi càng cao nhng môi trường có bsung nng đTDZ cao hoc TDZ kết hp NAA như sau:

- môi trường MS + 0.5mg/l TDZ schi hình thành: 5.22

- môi trường V2 MS + 0.5mg/l TDZ + 0.5mg/l NAA schi hình thành: 5.56

- môi trường V2 MS + lmg/1 TDZ schi hình thành: 6.44

- môi trường V2 MS + lmg/1 TDZ + 0.5mg/l NAA schi hình thành: 7.22 Như vy có sự ảnh hưởng TDZ và

NAA lên khnăng hình thành chi giai đon sau 90 ngày nuôi cy.

« l « r i 1 f _ % _ 1 _ « A 1 «


*SÔ lá, rê và chiêu cao choi:

- Slá: Khi ta bsung TDZ hoc TDZ kết hp NAA nng đcàng cao vào môi trường nuôi cy thì bng 4.4 cho thy slá cũng không tăng.

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3695 5

- Sr: Khi ta bsung TDZ vào môi trường nuôi cy thì cũng chcỏ ở môi trường Vi MS là có shình thành r.


- Chiu cao chi: Bng 4.4 cho thy chiu cao chi gim trong khi đschi li tăng cao.

4.2. Lan Dendrobum

Đkim tra nh hưởng ca các cht điu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cy in vitro, cho nên ngoài vic thc hin trên ging lan Cymbidium ta còn thc hin trên ging lan Dendrobium.

Thí nghim 1: nh hưởng ca BA và NAA lên quá trình nuôi cy ìn vtiro ca cây lan Dendrobum

Sau 60 ngày nuôi cy in vitro, kết quthí nghim cho thy các nghim thc đu cho kết qutt.

Các mu cy đu to protocorm và hình thnh chi, riêng phôi soma thì

nhng môi trường có bsung nng đBA cao hoc BA kết hp NAA mi có sphát sinh phôi soma.

Bng 4.5.

nh hưởng ca BA và NAA đến kh

năng hình thành phôi

soma, protocorm và chi lan Dendrobium sau 60 ngày nuôi cy in vìtro

Nghim thc SSprotocorm

phôi soma

/ Schi

/ mu Chiu cao chi (cm)

Vi MS


Vi MS+lmg/1 BA

Vi MS+3 mg/1 BA


Vi MS+5 mg/1 BA y2 MS+7 mg/1 BA


Vì. MS+10mg/l BA

Vi MS+lmg/1 BA+0.5 mg/1 NAA

Vi MS+3mg/l BA+0.5 mg/1 NAA

Vi MS+5 mg/1 BA+0.5 mg/1 NAA

Vi MS+7 mg/1 BA+0.5 mg/1 NAA

Vi MS+10 mg/1 BA+0.5 mg/1

NAA

0A

0A

0A


7.22 c

7.67 CD


8.67 DE

0A

5.33 B

7.33 c

7.78 CD

9.11 F

1.44 A


2.56 ^

3.11 B


5.78 DE

6.22 ^


7.11 FG

3.33 BC

4.56 CD

6.22 ^

7.22 FG

8.22°

3.33 GU


5.11 E

6.11 E


1.89 ^

2.11 ^


3.33 CD

6.11 E

1.67 A

2.33 ^

2.89 BCD

3.44 D

1.11 u

0.94 CD

0.83 BCD


0.76 ^

0.69 ABC


0.49 A

0.99 CD

0.77 ^

0.70 ^

0.78 ^

0.63 ^

cv%

1.32%

1.38%

1.7%

2.15%

*Các giá trtheo sau bi chcái trong cùng mt ct không cùng ký tbiu hin skhác bit rt có ý nghĩa vmt thng kê mc đ0,05.Nhn xét:

Qua thng kê trc nghim phân hng các nghim thc ca thí nghim trên cho thy sau 60 ngày nuôi cy in vitro, có nhng biu hin như sau:

*slượng phôi soma:

Da vào bng 4.5 cho thy có nh hưởng khác nhau gia các yếu tmôi

trường nuôi cy lên sphát sinh phôi soma ca ging lan Dendrobium giai đon sau 60 ngày nuôi cy.

môi trường y2 MS, y2 MS + lmg/1 BA, y2 MS + 3mg/l BA và y2 MS + lmg/1 BA + 0.5mg/l NAA cho thy không có sphát sinh phôi soma, chng tlan Dendrobium đòi hi nng đBA cao mi có khnăng phát sinh phôi soma. Quan sát nhng môi trường có bsung nng đBA cao (BA = 5mg/l; 7mg/l; 10mg/l ) thì khnăng phát sinh

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí