Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 2

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

đó tính cnh tranh còn thp.

*Ti TP.HCM:

Trong các chng loi sn phm hoa king, hoa lan xem là nhóm hoa có giá trkinh tế cao, trong đó lan ct cành đem li li nhun khá cao (có thđt 500 triu - 1 tđng / ha / năm) nhưng vn đu tư ban đu vn còn cao (600 - 800 triu đng /

ha), ch

yếu là phn vn đu tư

cho cây ging. Trong đó nhóm

Mokara

Dendrobium được hng nhiu nht.

- Theo Trung tâm Nghiên cu khoa hc kthut và khuyến nông TP.HCM, trong thi gian qua din tích hng hoa lan trong thành phtăng nhanh, t20 ha năm 2003 lên 50 ha năm 2004 và khong 80 ha năm 2005.

- Đđưa hoa lan trthành mt trong nhng cây chlc trong cơ cu kinh tế nông nghip trong nhng năm ti, TP.HCM đra mc tiêu phát trin din tích hng hoa lan lên 200 ha vào năm 2010 và mt sgii pháp chính vging, khoa hc k

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 88 trang: Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium

thut, th

trường tiêu th, đào to ngun nhân lc, chính sách h

tr

(ĐCSVN,

27/6/2005).

*Ti Đà Lt:

- Cây lan Cymbidium đã được nuôi trng ti Đà Lt trt lâu, chyếu đtiêu khin. Ti đây, ngoài nhng loài tnhiên, các biến chng, còn có nhiu ging nhp ni nuôi trng.

- Tnăm 1977, sau khi thành lp tHoa Lan Xut Khu, phong trào hng lan đã được phát trin mnh.

- Đến năm 1985, đã xut khu được trên 15.000 cành hoa Cymbidium.

- Hin nay nhu cu hoa lan đang tăng nhanh, trong khi đó mc đphát trin còn hn chế. Đó là do chưa có nhng đu tư nghiên cu vđi tượng này như: vn đkhoa hc, chn to ging và kthut nuôi trng.. .do đó không thhiu rõ và đánh giá đúng đn tim năng và trin vng ngun li này.

- Xu hướng hin nay đang tp trung vào các ging nhp ni, còn li các loi lan ni đa ít được chú ý. Mc dù các loài biến chng ni đa có giá trrt cao, có thđáp ng được nhu cu xut khu. Như vy cơ sđphát trin nghtrng lan xut khu vn phi chú trng vào cây lan ni đa, nht là chn to ging mi tcây lan ni (Trích Dương Ngc Bích Quyên, 2002).

2.1.2. Gii thiu chung vging lan Cymbidium

2.1.2.1. Phân loi

Trong hthng phân loi thc vt ca thế gii ngày nay, người ta đã xếp riêng Cymbidium vào mt chi (Otto Swartz, 1799). Trong khóa phân loi ca Lindley - Bentham - Brieger năm 1983, chi Cymbidium thuc tông phCymbidinae, tông Dendreae, phân hOrchidoideae.

Theo tài liu vthc vt Đông Dưomg, tnăm 1932, Henri Lecompte cho rng chi này c120 loài. Gn đây, năm 1978 Jean Carmard sp xếp li và xác đnh có khong 60 loài.

Theo nhng nhà phân loi hc Vit Nam như Phm Hoàng H, Võ Văn Chi... đã gii thiu nước ta có khong 12 loài:

- Cymbidium aloiýolium Swartz (lan lô hi).

- Cymbidium cyperiýolium (thanh lan).

- Cymbidium dayanum Reichb. f (xích ngc).

- Cymbidium devonianum Paxt. (gm ngũ h).

- Cymbidium ebumeum Reichb (bch lan).

- Cymbidium ensi/olium Swartz (mc lan).

- Cymbidium erythrostylum Lindl. (bch hng).

- Cymbidium giganteum Wall. (hoàng lan).

- Cymbidium insigne Rolíe (hng lan).

- Cymbidium lanciýolium Hook. f.

- Cymbidium polanei Gagn (tcán).

- Cymbidium munronianum King. et plant.2.1.2.2. Đc đim hình thái

- Lan Cymbidium là loài thân tho, đa niên, đnhng bi nh.


https://tailieuthamkhao.com

nhánh hàng năm to thành

- R: mc bám trên vcây, mt đt hoc ăn sâu trong bng cây, trong đt mùn. Rmi thường chmc cây con, cây mkhó ra rmi mà chthy phân nhánh tcr.

- Thân (căn hành): thường ngn, ni nhng clan vi nhau. Các clan thc cht là nhng cành ngn ca căn hành. Cgià, khi btách khi căn hành cũ, có th

mc ra đon căn hành mi, tđó mc lên nhng cây con. Do đó người ta xếp

Cymbidium vào nhóm lan đa thân (sympodial).

- Clan (gihành): thường có dng con quay hay dng ht xoài, đường kính

t

1 cm đến 15 cm, cthường tươi và được bc trong các blá.

- Lá: thường có hai dng: dng vy đính theo mt đon căn hành và dng thc đính trên gihành.

- Chi hoa: thường xut hin bên dưới gihành, trong các nách lá, tách các bgià, đâm ra bên ngoài. Thông thường, mi gihành chcho hoa mt ln.

- Cng phát hoa: không phân nhánh, dng đng hay buông thõng. Chiu dài ca phát hoa t10 đến hơn 100 cm. Cành hoa mang tvài đến vài chc búp hoa xếp luôn phiên theo đường xon c.

- Hoa Cmbidium lưỡng tính, nhđc và nhy cái cùng gn chung trên mt trgi là trc hp nhy, hình bán trhơi cong vphía trước. Nhị ở trên cùng, mang

2 khi phn màu vàng, có gót dính như keo. Khi phn được đy bi mt np màu trng ngà dmri, cu trúc này bt buc trong tnhiên do hoa Cymbidium chthphn được nhcôn trùng.

- Sau khi thphn, hoa xoay dn vvtrí cũ, bu noãn phình lên to thành qu. Qulan là mt nang có 3 góc, bên trong có cha hàng trăm ngàn ht. Khi chín, qumtheo 3 đường góc và gieo vào không khí nhng ht như bi phn màu vàng la. Khi rơi vào nơi cđiu kin m đ, ánh sáng thích hp và có nm cng sinh tham gia, ht sny mm phát trin thành cây mi.


2.I.2.3. Điu kin sinh thái

Cymbidium có nhng tính cht rt đc bit: thi gian ra hoa dài (trưng bình 12 tháng), khnăng phát trin rt mnh, có hình dáng, màu sc, kích thước phong phú và đa dng.

Các loài Cymbidium sng trong môi trường mát cây cn nhiu ánh sáng trong sut thi gian trong năm, nhưng cây không chu được ánh sáng trc xnên phi che bóng đgiđchiếu sáng thích hp.

Cymbidium cn nhiu nước trong mùa sinh trưởng, cn tưới nước nhnhàng và thường xuyên bón phân đy đ, tlúc cây phát trin cũng như lúc ra hoa và phân

chia các khóm gihành.

vnhit đ: loài lan này sng trong môi trường lnh nên có chế đnhit rt đc bit: 15°c vào mùa đông và 20°c vào mùa hè, biên đngày và đêm t6 - 7°c cn cho ra hoa. Khi các gihành phát trin, nhit đvđêm phi t6 - 12°c liên tc t3- 4 tun.

vm đ: br

ca

Cymbidium khác xa b

rca các loài lan ký sinh

(epiphyte). Chúng đòi hi rluôn luôn m nên phi tưới trong mi thi gian trong năm, chcho giá thva kp khô gia hai ln tưới. m đthích hp t60-70% (Trích Phan ThTuyết Hng, 2005).

2.1.3. Gii thiu chung vging lan Dendrobium

2.1.3.1. Phân loi

Phong lan có vùng phân brng ln, tri dài tđường xích đo cho đến Bc cc, tđng bng cho đến các vùng núi băng tuyết. Hphong lan (Orchidaceae) vi 750 chi và hom 25000 loài là hln thhai sau hcúc (Asteraceae) trong ngành ht kín (Angiospermae) và cũng là hln nht trong lp mt lá mm.

Vic phân loi phong lan khá phc tp. Theo truyn thng cđin các nhà

khoa hc trước đây phân loi Dendrobium thuc tông Epidendreae, hphEpiden

droideae, phân hOrchidaceae (Trích Nguyn ThHng Nht, 2004).

Theo Nguyn Xuân Linh (1998) phân loi lan Dendrobium như sau:

- Dendrobium crassinode (Hoàng tho u li).

- Dendrobium draconis (Hoàng tho nht đim hng).

- Dendrobiưmýarmeri (Hoàng tho thy tiên).

- Dendrobium hercoglossum (Hoàng tho tím huế).

- Dendrobium heterocrrpun (Hoàng tho nht đim hoàng).

- Dendrobium (Hoàng tho dt).

- Dendrobium parciýlorum (Hoàng tho xương cá).

- Dendrobium parisshii (Hoàng tho tím hng).

- Dendrobium parìshii (Hoàng tho hc vĩ).

- Dendrobiưm primulim (Hoàng tho long tu).

- Dendrobium pumilum (Hoàng tho phù dung).

2.1.3.2. Đc đim hình thái

- R: thuc loi rbì sinh, chung quanh rtht được bao bc bi mt lp mô

xp (màng) giúp cây ddàng hút nước, mui khoáng và ngăn chn ánh sáng mt tri gay gt. Chóp rcó màu xanh lá cây, phn rcó các sc ỉạp không bngăn bi mô xp nên cthgiúp cây quang hp.

- Thân: lan Dendrobium thuc loài đa thân cgihành rt dài, hình tr, hình múi hay hình dt, có nhiu đt thân. Thân có dng mc thng hoc rũ xung.

- Lá: xếp thành hai dãy đi nhau trên thân (lá đi), lá có hình xoang và các gân lá chính chy song song các khe lõm xung, lá lan có thsng dai hay drng.

- Các cm hoa: mc tthân thành tng chùm, trên mt cành hoa có nhng chiếc hoa đơn xếp theo hình xon c, các hoa đơn lin cành nhcung. Cung kéo dài cho ti bu hoa to ra ba lá noãn (bu hoa được to thành bi 3 lá đài, 3 cánh hoa và 1 trhoa). Ct nhnhy ngn.nhóm chính:

2.I.3.3. Điu kin sinh thái

Cây lan Dendrobium có biên đnhit đrt rng, người ta chia làm 2 hai


- Nhóm ưa lnh: nhit đlý tưởng là 15°c sng chyếu vùng cao nguyên

trên lOOOm. Nhng loài lan này có thra hoa nhit đcao.

- Nhóm lan ưa nóng: nhit đthích hp nhát là 25°c. Ngoài ra còn có ging lan thích hp nhit đ20°c có thra hoa vùng nóng và vùng lnh.

- m đ: thích hp ở ẩm đ50 - 70%

- Ánh sng: có thnói Dendrobum là loài ưa sáng (60 - 70%), cnhng loài yêu càu ánh sáng ti 80 - 90%.

LA

N DENDROBIUM LAN CYMB1L1UM


Hình 2.1: Hai ging lan Cymbidum Dendrobium thc hỉện trong đtài.

Deti. MasakKotaishiHidenlíi Den. MemoĩiaPriíicess Diana DetidrobiutnThai Matee


Hình 2.2: Mt sloi hoa lan Dendrobium.

pv* í I

Cm longibrateatuĩii "Kyomai" pym. geotingii 'Eiishakomachi' ^ytt'L. gũsmgu kí&iđeĩi


Hình 2.3: Mt sloi hoa lan Cymbidium.

2.2. Các kthut nhân ging trên cây lan

2.2.1. Giao phn

Như đã nói, giao phn trong tnhiên là hin tượng thông thường, gn như bt buc đi vi hu hết các loài lan. Đó là nguyên nhân vì sao hlan có slượng chng loi rt phong phú. Đó cũng là phưomg thc tn ti, phát trin và tiến hoá ưu thế hon cca hthc vt này trong hướng thphn nhcôn trùng.

Vic giao phn đu to ra nhng ging mi, qua chn lc, có nhng đc tính hon hn cây bm.


2.2.2 Phương pháp chiết tách

- Phưong pháp này dùng đtách các chu lan quá đy, đng thi làm tăng slượng cây mi.

Các gihành già được tách ra khi hoa đã tàn và chtách khi đã trng được t2 - 3 năm. Gihành già được ưcm li ên giá thể ẩm đto chi con, các chi con được nuôi cùng vi gihành cho đến lúc đã to ra rmi, đsc phát trin mi tách ln thhai. Tmt gihành có thcho mi đt 1-2 cây con.

- Phưong pháp chiết tách đm bo được tính cht di truyn ca cây bmnhung li cho mt thế hcây con sinh trưởng không đng đu nên khó cung cp mt slượng cây con ln đphc vcho nuôi trng vi quy mô ln.


2.2.3. Kthut nhân ging in vro

2.2.3.1. Lch s

- Năm 1838, hai nhà sinh hc người Đc Schleiden và Schvvann đã đxướng thuyết tế bào và nêu rõ: mi cơ thsinh vt phc tp đu gm nhiu đon vnh, các tế bào hp thành. Các tế bào đã phân hoá đu mang các thông tin di truyn có trong tế bào đu tiên, đó là trng sau khi thtinh, và là nhng đon vđc lp, tđó có thxây dng li toàn bcơ th.

- Năm 1902, Haberlandt là người đu tiên đưa các githuyết ca Schleiden và Schvvann vào thc nghim. Tuy ông đã gp tht bi trong nuôi cy các tế bào đã phân hoá tách tlá mt scây mt lá mm: Erythronium, Omithogalum, Tradescantia (do cây mt lá mm là đi tượng rt khó nuôi cy, hon na ông dùng các tế bào mt khnăng tái sinh).

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí